ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ملیحه زرع گر، حسین ابراهیمی پور، یوسف شعبانی، الهه هوشمند ، (1396). بررسی ارتباط انگیزش و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 4(1)، 40-50. magiran.com/p1712710
Malihe Zaregar, Hosein Ebrahimipour, Yousef Shaabani, Elaheh Hooshmand , (2017). The Relationship between Motivation and Academic Burnout among Students of Health School, Mashhad University of Medical Sciences, Development Strategies in Medical Education, 4(1), 40-50. magiran.com/p1712710
ملیحه زرع گر، حسین ابراهیمی پور، یوسف شعبانی، الهه هوشمند ، بررسی ارتباط انگیزش و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 1396؛ 4(1): 40-50. magiran.com/p1712710
Malihe Zaregar, Hosein Ebrahimipour, Yousef Shaabani, Elaheh Hooshmand , The Relationship between Motivation and Academic Burnout among Students of Health School, Mashhad University of Medical Sciences, Development Strategies in Medical Education, 2017; 4(1): 40-50. magiran.com/p1712710
ملیحه زرع گر، حسین ابراهیمی پور، یوسف شعبانی، الهه هوشمند ، "بررسی ارتباط انگیزش و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد"، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی 4، شماره 1 (1396): 40-50. magiran.com/p1712710
Malihe Zaregar, Hosein Ebrahimipour, Yousef Shaabani, Elaheh Hooshmand , "The Relationship between Motivation and Academic Burnout among Students of Health School, Mashhad University of Medical Sciences", Development Strategies in Medical Education 4, no.1 (2017): 40-50. magiran.com/p1712710
ملیحه زرع گر، حسین ابراهیمی پور، یوسف شعبانی، الهه هوشمند ، (1396). 'بررسی ارتباط انگیزش و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد'، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 4(1)، صص.40-50. magiran.com/p1712710
Malihe Zaregar, Hosein Ebrahimipour, Yousef Shaabani, Elaheh Hooshmand , (2017). 'The Relationship between Motivation and Academic Burnout among Students of Health School, Mashhad University of Medical Sciences', Development Strategies in Medical Education, 4(1), pp.40-50. magiran.com/p1712710
ملیحه زرع گر؛ حسین ابراهیمی پور؛ یوسف شعبانی؛ الهه هوشمند . "بررسی ارتباط انگیزش و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد". راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 4 ،1 ، 1396، 40-50. magiran.com/p1712710
Malihe Zaregar; Hosein Ebrahimipour; Yousef Shaabani; Elaheh Hooshmand . "The Relationship between Motivation and Academic Burnout among Students of Health School, Mashhad University of Medical Sciences", Development Strategies in Medical Education, 4, 1, 2017, 40-50. magiran.com/p1712710
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال