ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل ناصری، فریبرز عباسی، مهدی اکبری، (1396). برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب، نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، 18(68)، 17-32. magiran.com/p1712774
Abolfazl Naseri, Fariborz Abbasi, Mehdi Akbari, (2017). Estimating Agricultural Water Consumption by Analyzing Water Balance, Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 18(68), 17-32. magiran.com/p1712774
ابوالفضل ناصری، فریبرز عباسی، مهدی اکبری، برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب. نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، 1396؛ 18(68): 17-32. magiran.com/p1712774
Abolfazl Naseri, Fariborz Abbasi, Mehdi Akbari, Estimating Agricultural Water Consumption by Analyzing Water Balance, Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 2017; 18(68): 17-32. magiran.com/p1712774
ابوالفضل ناصری، فریبرز عباسی، مهدی اکبری، "برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب"، نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی 18، شماره 68 (1396): 17-32. magiran.com/p1712774
Abolfazl Naseri, Fariborz Abbasi, Mehdi Akbari, "Estimating Agricultural Water Consumption by Analyzing Water Balance", Irrigation and Drainage Structures Engineering Research 18, no.68 (2017): 17-32. magiran.com/p1712774
ابوالفضل ناصری، فریبرز عباسی، مهدی اکبری، (1396). 'برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب'، نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، 18(68)، صص.17-32. magiran.com/p1712774
Abolfazl Naseri, Fariborz Abbasi, Mehdi Akbari, (2017). 'Estimating Agricultural Water Consumption by Analyzing Water Balance', Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 18(68), pp.17-32. magiran.com/p1712774
ابوالفضل ناصری؛ فریبرز عباسی؛ مهدی اکبری. "برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب". نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، 18 ،68 ، 1396، 17-32. magiran.com/p1712774
Abolfazl Naseri; Fariborz Abbasi; Mehdi Akbari. "Estimating Agricultural Water Consumption by Analyzing Water Balance", Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 18, 68, 2017, 17-32. magiran.com/p1712774
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال