ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا حصارکی ، (1395). تاثیر شبکه های اجتماعی در اختلاف تلفظ برخی واژه های فارسی، مجله پژوهش های جامعه شناختی، 10(3)، 177. magiran.com/p1712915
Mohammad Reza Hesaraki , (2016). The impact of social networks on the different pronunciation of some words in Persian Language, Journal of Sociological Researches, 10(3), 177. magiran.com/p1712915
محمدرضا حصارکی ، تاثیر شبکه های اجتماعی در اختلاف تلفظ برخی واژه های فارسی. مجله پژوهش های جامعه شناختی، 1395؛ 10(3): 177. magiran.com/p1712915
Mohammad Reza Hesaraki , The impact of social networks on the different pronunciation of some words in Persian Language, Journal of Sociological Researches, 2016; 10(3): 177. magiran.com/p1712915
محمدرضا حصارکی ، "تاثیر شبکه های اجتماعی در اختلاف تلفظ برخی واژه های فارسی"، مجله پژوهش های جامعه شناختی 10، شماره 3 (1395): 177. magiran.com/p1712915
Mohammad Reza Hesaraki , "The impact of social networks on the different pronunciation of some words in Persian Language", Journal of Sociological Researches 10, no.3 (2016): 177. magiran.com/p1712915
محمدرضا حصارکی ، (1395). 'تاثیر شبکه های اجتماعی در اختلاف تلفظ برخی واژه های فارسی'، مجله پژوهش های جامعه شناختی، 10(3)، صص.177. magiran.com/p1712915
Mohammad Reza Hesaraki , (2016). 'The impact of social networks on the different pronunciation of some words in Persian Language', Journal of Sociological Researches, 10(3), pp.177. magiran.com/p1712915
محمدرضا حصارکی . "تاثیر شبکه های اجتماعی در اختلاف تلفظ برخی واژه های فارسی". مجله پژوهش های جامعه شناختی، 10 ،3 ، 1395، 177. magiran.com/p1712915
Mohammad Reza Hesaraki . "The impact of social networks on the different pronunciation of some words in Persian Language", Journal of Sociological Researches, 10, 3, 2016, 177. magiran.com/p1712915
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال