ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید علی جلیلی ، سید محمد صادق مهدوی، (1395). بررسی تاثیر ورزش کشتی بر همبستگی و توسعه اجتماعی در روستاهای استان مازندران (مطالعه موردی: روستاهای بابل و جویبار)، مجله پژوهش های جامعه شناختی، 10(3)، 87. magiran.com/p1712920
Mohammad Sadegh Mahdavi, Seyed Ali Jalili Shani , (2016). An Inquiry into the Impact of Wrestling Sport on Social Correlation in Mazandaran Province's villages: A Case Study of Babol and Jooybar's Villages, Journal of Sociological Researches, 10(3), 87. magiran.com/p1712920
سید علی جلیلی ، سید محمد صادق مهدوی، بررسی تاثیر ورزش کشتی بر همبستگی و توسعه اجتماعی در روستاهای استان مازندران (مطالعه موردی: روستاهای بابل و جویبار). مجله پژوهش های جامعه شناختی، 1395؛ 10(3): 87. magiran.com/p1712920
Mohammad Sadegh Mahdavi, Seyed Ali Jalili Shani , An Inquiry into the Impact of Wrestling Sport on Social Correlation in Mazandaran Province's villages: A Case Study of Babol and Jooybar's Villages, Journal of Sociological Researches, 2016; 10(3): 87. magiran.com/p1712920
سید علی جلیلی ، سید محمد صادق مهدوی، "بررسی تاثیر ورزش کشتی بر همبستگی و توسعه اجتماعی در روستاهای استان مازندران (مطالعه موردی: روستاهای بابل و جویبار)"، مجله پژوهش های جامعه شناختی 10، شماره 3 (1395): 87. magiran.com/p1712920
Mohammad Sadegh Mahdavi, Seyed Ali Jalili Shani , "An Inquiry into the Impact of Wrestling Sport on Social Correlation in Mazandaran Province's villages: A Case Study of Babol and Jooybar's Villages", Journal of Sociological Researches 10, no.3 (2016): 87. magiran.com/p1712920
سید علی جلیلی ، سید محمد صادق مهدوی، (1395). 'بررسی تاثیر ورزش کشتی بر همبستگی و توسعه اجتماعی در روستاهای استان مازندران (مطالعه موردی: روستاهای بابل و جویبار)'، مجله پژوهش های جامعه شناختی، 10(3)، صص.87. magiran.com/p1712920
Mohammad Sadegh Mahdavi, Seyed Ali Jalili Shani , (2016). 'An Inquiry into the Impact of Wrestling Sport on Social Correlation in Mazandaran Province's villages: A Case Study of Babol and Jooybar's Villages', Journal of Sociological Researches, 10(3), pp.87. magiran.com/p1712920
سید علی جلیلی ؛ سید محمد صادق مهدوی. "بررسی تاثیر ورزش کشتی بر همبستگی و توسعه اجتماعی در روستاهای استان مازندران (مطالعه موردی: روستاهای بابل و جویبار)". مجله پژوهش های جامعه شناختی، 10 ،3 ، 1395، 87. magiran.com/p1712920
Mohammad Sadegh Mahdavi; Seyed Ali Jalili Shani . "An Inquiry into the Impact of Wrestling Sport on Social Correlation in Mazandaran Province's villages: A Case Study of Babol and Jooybar's Villages", Journal of Sociological Researches, 10, 3, 2016, 87. magiran.com/p1712920
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال