ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیمراد موسی پور ، سیف الله سیف اللهی، (1395). مطالعه و بررسی جامعه شناختی نقش شبکه های اجتماعی نوین در بعد حقوقی هویت شهروندی جوانان ایران (مطالعه موردی: دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تبریز سال 1394)، مجله پژوهش های جامعه شناختی، 10(3)، 71. magiran.com/p1712922
Alimorad Musapur , Seyfollah Seyfollahi, (2016). A Sociological Study of the New Social Network's Role in the Legal Identity of the Young Users (Case of Study: Secondary School Students in Tabriz, 2015), Journal of Sociological Researches, 10(3), 71. magiran.com/p1712922
علیمراد موسی پور ، سیف الله سیف اللهی، مطالعه و بررسی جامعه شناختی نقش شبکه های اجتماعی نوین در بعد حقوقی هویت شهروندی جوانان ایران (مطالعه موردی: دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تبریز سال 1394). مجله پژوهش های جامعه شناختی، 1395؛ 10(3): 71. magiran.com/p1712922
Alimorad Musapur , Seyfollah Seyfollahi, A Sociological Study of the New Social Network's Role in the Legal Identity of the Young Users (Case of Study: Secondary School Students in Tabriz, 2015), Journal of Sociological Researches, 2016; 10(3): 71. magiran.com/p1712922
علیمراد موسی پور ، سیف الله سیف اللهی، "مطالعه و بررسی جامعه شناختی نقش شبکه های اجتماعی نوین در بعد حقوقی هویت شهروندی جوانان ایران (مطالعه موردی: دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تبریز سال 1394)"، مجله پژوهش های جامعه شناختی 10، شماره 3 (1395): 71. magiran.com/p1712922
Alimorad Musapur , Seyfollah Seyfollahi, "A Sociological Study of the New Social Network's Role in the Legal Identity of the Young Users (Case of Study: Secondary School Students in Tabriz, 2015)", Journal of Sociological Researches 10, no.3 (2016): 71. magiran.com/p1712922
علیمراد موسی پور ، سیف الله سیف اللهی، (1395). 'مطالعه و بررسی جامعه شناختی نقش شبکه های اجتماعی نوین در بعد حقوقی هویت شهروندی جوانان ایران (مطالعه موردی: دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تبریز سال 1394)'، مجله پژوهش های جامعه شناختی، 10(3)، صص.71. magiran.com/p1712922
Alimorad Musapur , Seyfollah Seyfollahi, (2016). 'A Sociological Study of the New Social Network's Role in the Legal Identity of the Young Users (Case of Study: Secondary School Students in Tabriz, 2015)', Journal of Sociological Researches, 10(3), pp.71. magiran.com/p1712922
علیمراد موسی پور ؛ سیف الله سیف اللهی. "مطالعه و بررسی جامعه شناختی نقش شبکه های اجتماعی نوین در بعد حقوقی هویت شهروندی جوانان ایران (مطالعه موردی: دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تبریز سال 1394)". مجله پژوهش های جامعه شناختی، 10 ،3 ، 1395، 71. magiran.com/p1712922
Alimorad Musapur ; Seyfollah Seyfollahi. "A Sociological Study of the New Social Network's Role in the Legal Identity of the Young Users (Case of Study: Secondary School Students in Tabriz, 2015)", Journal of Sociological Researches, 10, 3, 2016, 71. magiran.com/p1712922
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال