ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمدحسین سادات چاوشیان ، محمد هادی مفتح، (1395). سیره حضرت علی (علیه السلام) در ایجاد و گسترش انسجام اجتماعی با تکیه بر نقش رسانه ملی، مجله پژوهش های جامعه شناختی، 10(3)، 21. magiran.com/p1712925
Seyed Mohammad Hossein Sadat Chavoshian , Mohammad Hadi Mofateh, (2016). The Life of Ali (A.S.) in the Development of Social Cohesion based on the Role of National Media, Journal of Sociological Researches, 10(3), 21. magiran.com/p1712925
سید محمدحسین سادات چاوشیان ، محمد هادی مفتح، سیره حضرت علی (علیه السلام) در ایجاد و گسترش انسجام اجتماعی با تکیه بر نقش رسانه ملی. مجله پژوهش های جامعه شناختی، 1395؛ 10(3): 21. magiran.com/p1712925
Seyed Mohammad Hossein Sadat Chavoshian , Mohammad Hadi Mofateh, The Life of Ali (A.S.) in the Development of Social Cohesion based on the Role of National Media, Journal of Sociological Researches, 2016; 10(3): 21. magiran.com/p1712925
سید محمدحسین سادات چاوشیان ، محمد هادی مفتح، "سیره حضرت علی (علیه السلام) در ایجاد و گسترش انسجام اجتماعی با تکیه بر نقش رسانه ملی"، مجله پژوهش های جامعه شناختی 10، شماره 3 (1395): 21. magiran.com/p1712925
Seyed Mohammad Hossein Sadat Chavoshian , Mohammad Hadi Mofateh, "The Life of Ali (A.S.) in the Development of Social Cohesion based on the Role of National Media", Journal of Sociological Researches 10, no.3 (2016): 21. magiran.com/p1712925
سید محمدحسین سادات چاوشیان ، محمد هادی مفتح، (1395). 'سیره حضرت علی (علیه السلام) در ایجاد و گسترش انسجام اجتماعی با تکیه بر نقش رسانه ملی'، مجله پژوهش های جامعه شناختی، 10(3)، صص.21. magiran.com/p1712925
Seyed Mohammad Hossein Sadat Chavoshian , Mohammad Hadi Mofateh, (2016). 'The Life of Ali (A.S.) in the Development of Social Cohesion based on the Role of National Media', Journal of Sociological Researches, 10(3), pp.21. magiran.com/p1712925
سید محمدحسین سادات چاوشیان ؛ محمد هادی مفتح. "سیره حضرت علی (علیه السلام) در ایجاد و گسترش انسجام اجتماعی با تکیه بر نقش رسانه ملی". مجله پژوهش های جامعه شناختی، 10 ،3 ، 1395، 21. magiran.com/p1712925
Seyed Mohammad Hossein Sadat Chavoshian ; Mohammad Hadi Mofateh. "The Life of Ali (A.S.) in the Development of Social Cohesion based on the Role of National Media", Journal of Sociological Researches, 10, 3, 2016, 21. magiran.com/p1712925
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال