ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سوسن سهامی، محمد صادق دوستان، زهرا عباسی، (1395). بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با سلامت روانی زنان معلم دوره ابتدایی و متوسطه شهر شیراز، مجله پژوهش های جامعه شناختی، 10(3)، 7. magiran.com/p1712926
Soosan Sahami , Mohammad Sadegh Dustan, Zahra Abbasi, (2016). Investigation of Relationship between Power Structure in Family with Mental Health of Female Teachers in Elementary and High Schools of Shiraz, Journal of Sociological Researches, 10(3), 7. magiran.com/p1712926
سوسن سهامی، محمد صادق دوستان، زهرا عباسی، بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با سلامت روانی زنان معلم دوره ابتدایی و متوسطه شهر شیراز. مجله پژوهش های جامعه شناختی، 1395؛ 10(3): 7. magiran.com/p1712926
Soosan Sahami , Mohammad Sadegh Dustan, Zahra Abbasi, Investigation of Relationship between Power Structure in Family with Mental Health of Female Teachers in Elementary and High Schools of Shiraz, Journal of Sociological Researches, 2016; 10(3): 7. magiran.com/p1712926
سوسن سهامی، محمد صادق دوستان، زهرا عباسی، "بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با سلامت روانی زنان معلم دوره ابتدایی و متوسطه شهر شیراز"، مجله پژوهش های جامعه شناختی 10، شماره 3 (1395): 7. magiran.com/p1712926
Soosan Sahami , Mohammad Sadegh Dustan, Zahra Abbasi, "Investigation of Relationship between Power Structure in Family with Mental Health of Female Teachers in Elementary and High Schools of Shiraz", Journal of Sociological Researches 10, no.3 (2016): 7. magiran.com/p1712926
سوسن سهامی، محمد صادق دوستان، زهرا عباسی، (1395). 'بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با سلامت روانی زنان معلم دوره ابتدایی و متوسطه شهر شیراز'، مجله پژوهش های جامعه شناختی، 10(3)، صص.7. magiran.com/p1712926
Soosan Sahami , Mohammad Sadegh Dustan, Zahra Abbasi, (2016). 'Investigation of Relationship between Power Structure in Family with Mental Health of Female Teachers in Elementary and High Schools of Shiraz', Journal of Sociological Researches, 10(3), pp.7. magiran.com/p1712926
سوسن سهامی؛ محمد صادق دوستان؛ زهرا عباسی. "بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با سلامت روانی زنان معلم دوره ابتدایی و متوسطه شهر شیراز". مجله پژوهش های جامعه شناختی، 10 ،3 ، 1395، 7. magiran.com/p1712926
Soosan Sahami ; Mohammad Sadegh Dustan; Zahra Abbasi. "Investigation of Relationship between Power Structure in Family with Mental Health of Female Teachers in Elementary and High Schools of Shiraz", Journal of Sociological Researches, 10, 3, 2016, 7. magiran.com/p1712926
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال