ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمال سلیمی، کیوان بلندهمتان، آرش عبدی، (1395). ابعاد تصویر دانشگاهی؛ مطالعه نگرش و تصورات دانشجویان، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 22(4)، 69-98. magiran.com/p1713181
Jamal Salimi , Keyvan Bolandhemtan, Arash Abdi, (2017). Dimensions of the university image; a study of student's attitudes and perceptions, Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 22(4), 69-98. magiran.com/p1713181
جمال سلیمی، کیوان بلندهمتان، آرش عبدی، ابعاد تصویر دانشگاهی؛ مطالعه نگرش و تصورات دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 1395؛ 22(4): 69-98. magiran.com/p1713181
Jamal Salimi , Keyvan Bolandhemtan, Arash Abdi, Dimensions of the university image; a study of student's attitudes and perceptions, Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 2017; 22(4): 69-98. magiran.com/p1713181
جمال سلیمی، کیوان بلندهمتان، آرش عبدی، "ابعاد تصویر دانشگاهی؛ مطالعه نگرش و تصورات دانشجویان"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 22، شماره 4 (1395): 69-98. magiran.com/p1713181
Jamal Salimi , Keyvan Bolandhemtan, Arash Abdi, "Dimensions of the university image; a study of student's attitudes and perceptions", Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education 22, no.4 (2017): 69-98. magiran.com/p1713181
جمال سلیمی، کیوان بلندهمتان، آرش عبدی، (1395). 'ابعاد تصویر دانشگاهی؛ مطالعه نگرش و تصورات دانشجویان'، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 22(4)، صص.69-98. magiran.com/p1713181
Jamal Salimi , Keyvan Bolandhemtan, Arash Abdi, (2017). 'Dimensions of the university image; a study of student's attitudes and perceptions', Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 22(4), pp.69-98. magiran.com/p1713181
جمال سلیمی؛ کیوان بلندهمتان؛ آرش عبدی. "ابعاد تصویر دانشگاهی؛ مطالعه نگرش و تصورات دانشجویان". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 22 ،4 ، 1395، 69-98. magiran.com/p1713181
Jamal Salimi ; Keyvan Bolandhemtan; Arash Abdi. "Dimensions of the university image; a study of student's attitudes and perceptions", Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 22, 4, 2017, 69-98. magiran.com/p1713181
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال