ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی کریمی، حامد شرکایی، علیرضا شوشتری، (1396). طراحی جاروبک پتانسیومتر موتور XU7 و تشخیص معیوب بودن آن با روش پردازش سیگنال، مجله مهندسی مکانیک، 47(1)، 219-227. magiran.com/p1713295
M. Karimi , H. Shorakaei, A. Shooshtari, (2017). Design of Potentiometer Brush of XU7 Engine and Detecting the Faulty Ones by Signal Processing, Journal of Mechanical Engineering, 47(1), 219-227. magiran.com/p1713295
مهدی کریمی، حامد شرکایی، علیرضا شوشتری، طراحی جاروبک پتانسیومتر موتور XU7 و تشخیص معیوب بودن آن با روش پردازش سیگنال. مجله مهندسی مکانیک، 1396؛ 47(1): 219-227. magiran.com/p1713295
M. Karimi , H. Shorakaei, A. Shooshtari, Design of Potentiometer Brush of XU7 Engine and Detecting the Faulty Ones by Signal Processing, Journal of Mechanical Engineering, 2017; 47(1): 219-227. magiran.com/p1713295
مهدی کریمی، حامد شرکایی، علیرضا شوشتری، "طراحی جاروبک پتانسیومتر موتور XU7 و تشخیص معیوب بودن آن با روش پردازش سیگنال"، مجله مهندسی مکانیک 47، شماره 1 (1396): 219-227. magiran.com/p1713295
M. Karimi , H. Shorakaei, A. Shooshtari, "Design of Potentiometer Brush of XU7 Engine and Detecting the Faulty Ones by Signal Processing", Journal of Mechanical Engineering 47, no.1 (2017): 219-227. magiran.com/p1713295
مهدی کریمی، حامد شرکایی، علیرضا شوشتری، (1396). 'طراحی جاروبک پتانسیومتر موتور XU7 و تشخیص معیوب بودن آن با روش پردازش سیگنال'، مجله مهندسی مکانیک، 47(1)، صص.219-227. magiran.com/p1713295
M. Karimi , H. Shorakaei, A. Shooshtari, (2017). 'Design of Potentiometer Brush of XU7 Engine and Detecting the Faulty Ones by Signal Processing', Journal of Mechanical Engineering, 47(1), pp.219-227. magiran.com/p1713295
مهدی کریمی؛ حامد شرکایی؛ علیرضا شوشتری. "طراحی جاروبک پتانسیومتر موتور XU7 و تشخیص معیوب بودن آن با روش پردازش سیگنال". مجله مهندسی مکانیک، 47 ،1 ، 1396، 219-227. magiran.com/p1713295
M. Karimi ; H. Shorakaei; A. Shooshtari. "Design of Potentiometer Brush of XU7 Engine and Detecting the Faulty Ones by Signal Processing", Journal of Mechanical Engineering, 47, 1, 2017, 219-227. magiran.com/p1713295
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال