ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جاماسب پیرکندی، ابراهیم افشاری، عباس طربی، (1396). شبیه سازی عددی پیل سوختی اکسید جامد لوله ای با نرم افزارهای فلوئنت و کامسول مولتی فیزیک و مقایسه نتایج، مجله مهندسی مکانیک، 47(1)، 37-46. magiran.com/p1713319
J. Pirkandi , E. Afshari, A. Tarabi, (2017). Numerical Simulation of a Tubular Solid Oxide Fuel Cell with FLUENT and Comparison the Results with COMSOL Multiphysics, Journal of Mechanical Engineering, 47(1), 37-46. magiran.com/p1713319
جاماسب پیرکندی، ابراهیم افشاری، عباس طربی، شبیه سازی عددی پیل سوختی اکسید جامد لوله ای با نرم افزارهای فلوئنت و کامسول مولتی فیزیک و مقایسه نتایج. مجله مهندسی مکانیک، 1396؛ 47(1): 37-46. magiran.com/p1713319
J. Pirkandi , E. Afshari, A. Tarabi, Numerical Simulation of a Tubular Solid Oxide Fuel Cell with FLUENT and Comparison the Results with COMSOL Multiphysics, Journal of Mechanical Engineering, 2017; 47(1): 37-46. magiran.com/p1713319
جاماسب پیرکندی، ابراهیم افشاری، عباس طربی، "شبیه سازی عددی پیل سوختی اکسید جامد لوله ای با نرم افزارهای فلوئنت و کامسول مولتی فیزیک و مقایسه نتایج"، مجله مهندسی مکانیک 47، شماره 1 (1396): 37-46. magiran.com/p1713319
J. Pirkandi , E. Afshari, A. Tarabi, "Numerical Simulation of a Tubular Solid Oxide Fuel Cell with FLUENT and Comparison the Results with COMSOL Multiphysics", Journal of Mechanical Engineering 47, no.1 (2017): 37-46. magiran.com/p1713319
جاماسب پیرکندی، ابراهیم افشاری، عباس طربی، (1396). 'شبیه سازی عددی پیل سوختی اکسید جامد لوله ای با نرم افزارهای فلوئنت و کامسول مولتی فیزیک و مقایسه نتایج'، مجله مهندسی مکانیک، 47(1)، صص.37-46. magiran.com/p1713319
J. Pirkandi , E. Afshari, A. Tarabi, (2017). 'Numerical Simulation of a Tubular Solid Oxide Fuel Cell with FLUENT and Comparison the Results with COMSOL Multiphysics', Journal of Mechanical Engineering, 47(1), pp.37-46. magiran.com/p1713319
جاماسب پیرکندی؛ ابراهیم افشاری؛ عباس طربی. "شبیه سازی عددی پیل سوختی اکسید جامد لوله ای با نرم افزارهای فلوئنت و کامسول مولتی فیزیک و مقایسه نتایج". مجله مهندسی مکانیک، 47 ،1 ، 1396، 37-46. magiran.com/p1713319
J. Pirkandi ; E. Afshari; A. Tarabi. "Numerical Simulation of a Tubular Solid Oxide Fuel Cell with FLUENT and Comparison the Results with COMSOL Multiphysics", Journal of Mechanical Engineering, 47, 1, 2017, 37-46. magiran.com/p1713319
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال