ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا خیالی، لیلا قهرمانی، محمدحسین کاوه، ساره کشاورزی، (1395). تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت بر انجام تست پاپ اسمیر در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر فسا، مجله آموزش و سلامت جامعه، 3(4)، 29-35. magiran.com/p1713897
Zahra Khiyali, Leila Ghahremani, Mohammad Hossein Kaveh, Sareh Keshavarzi, (2017). The Effect of Educational Program Based on Protection Motivation Theory on the Performance of Pap Smear Test among Women Referring to Health Center in Fasa, Journal of Education and Community Health, 3(4), 29-35. magiran.com/p1713897
زهرا خیالی، لیلا قهرمانی، محمدحسین کاوه، ساره کشاورزی، تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت بر انجام تست پاپ اسمیر در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر فسا. مجله آموزش و سلامت جامعه، 1395؛ 3(4): 29-35. magiran.com/p1713897
Zahra Khiyali, Leila Ghahremani, Mohammad Hossein Kaveh, Sareh Keshavarzi, The Effect of Educational Program Based on Protection Motivation Theory on the Performance of Pap Smear Test among Women Referring to Health Center in Fasa, Journal of Education and Community Health, 2017; 3(4): 29-35. magiran.com/p1713897
زهرا خیالی، لیلا قهرمانی، محمدحسین کاوه، ساره کشاورزی، "تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت بر انجام تست پاپ اسمیر در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر فسا"، مجله آموزش و سلامت جامعه 3، شماره 4 (1395): 29-35. magiran.com/p1713897
Zahra Khiyali, Leila Ghahremani, Mohammad Hossein Kaveh, Sareh Keshavarzi, "The Effect of Educational Program Based on Protection Motivation Theory on the Performance of Pap Smear Test among Women Referring to Health Center in Fasa", Journal of Education and Community Health 3, no.4 (2017): 29-35. magiran.com/p1713897
زهرا خیالی، لیلا قهرمانی، محمدحسین کاوه، ساره کشاورزی، (1395). 'تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت بر انجام تست پاپ اسمیر در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر فسا'، مجله آموزش و سلامت جامعه، 3(4)، صص.29-35. magiran.com/p1713897
Zahra Khiyali, Leila Ghahremani, Mohammad Hossein Kaveh, Sareh Keshavarzi, (2017). 'The Effect of Educational Program Based on Protection Motivation Theory on the Performance of Pap Smear Test among Women Referring to Health Center in Fasa', Journal of Education and Community Health, 3(4), pp.29-35. magiran.com/p1713897
زهرا خیالی؛ لیلا قهرمانی؛ محمدحسین کاوه؛ ساره کشاورزی. "تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت بر انجام تست پاپ اسمیر در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر فسا". مجله آموزش و سلامت جامعه، 3 ،4 ، 1395، 29-35. magiran.com/p1713897
Zahra Khiyali; Leila Ghahremani; Mohammad Hossein Kaveh; Sareh Keshavarzi. "The Effect of Educational Program Based on Protection Motivation Theory on the Performance of Pap Smear Test among Women Referring to Health Center in Fasa", Journal of Education and Community Health, 3, 4, 2017, 29-35. magiran.com/p1713897
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال