ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد خیاط، (1395). آنالیز صفات موثر بر عملکرد دان ژنوتیپ های کلزای بهاری با نرم افزار PAth 74 در شرایط اقلیمی خوزستان، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 13(1)، 1. magiran.com/p1714112
M. Khayat , (2016). Analysis Main Effective Traits on Grain Yield of Spring Canola Genotypes by Path 74 Software under Khuzestan Climate Condition, Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 13(1), 1. magiran.com/p1714112
محمد خیاط، آنالیز صفات موثر بر عملکرد دان ژنوتیپ های کلزای بهاری با نرم افزار PAth 74 در شرایط اقلیمی خوزستان. فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 1395؛ 13(1): 1. magiran.com/p1714112
M. Khayat , Analysis Main Effective Traits on Grain Yield of Spring Canola Genotypes by Path 74 Software under Khuzestan Climate Condition, Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 2016; 13(1): 1. magiran.com/p1714112
محمد خیاط، "آنالیز صفات موثر بر عملکرد دان ژنوتیپ های کلزای بهاری با نرم افزار PAth 74 در شرایط اقلیمی خوزستان"، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 13، شماره 1 (1395): 1. magiran.com/p1714112
M. Khayat , "Analysis Main Effective Traits on Grain Yield of Spring Canola Genotypes by Path 74 Software under Khuzestan Climate Condition", Iranian Journal of Dynamic Agriculture 13, no.1 (2016): 1. magiran.com/p1714112
محمد خیاط، (1395). 'آنالیز صفات موثر بر عملکرد دان ژنوتیپ های کلزای بهاری با نرم افزار PAth 74 در شرایط اقلیمی خوزستان'، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 13(1)، صص.1. magiran.com/p1714112
M. Khayat , (2016). 'Analysis Main Effective Traits on Grain Yield of Spring Canola Genotypes by Path 74 Software under Khuzestan Climate Condition', Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 13(1), pp.1. magiran.com/p1714112
محمد خیاط. "آنالیز صفات موثر بر عملکرد دان ژنوتیپ های کلزای بهاری با نرم افزار PAth 74 در شرایط اقلیمی خوزستان". فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 13 ،1 ، 1395، 1. magiran.com/p1714112
M. Khayat . "Analysis Main Effective Traits on Grain Yield of Spring Canola Genotypes by Path 74 Software under Khuzestan Climate Condition", Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 13, 1, 2016, 1. magiran.com/p1714112
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال