ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سامی سعدی ، طیب ساکی نژاد، (1395). اثر مقادیر مختلف هیومیک کلات منیزیم و هورمون جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 13(1)، 11. magiran.com/p1714117
S. Saadi , T. Saki Nejad, (2016). The effect of various amounts of humic chelate magnesium and gibberellic acid on yield and yield components of cowpea, Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 13(1), 11. magiran.com/p1714117
سامی سعدی ، طیب ساکی نژاد، اثر مقادیر مختلف هیومیک کلات منیزیم و هورمون جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی. فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 1395؛ 13(1): 11. magiran.com/p1714117
S. Saadi , T. Saki Nejad, The effect of various amounts of humic chelate magnesium and gibberellic acid on yield and yield components of cowpea, Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 2016; 13(1): 11. magiran.com/p1714117
سامی سعدی ، طیب ساکی نژاد، "اثر مقادیر مختلف هیومیک کلات منیزیم و هورمون جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی"، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 13، شماره 1 (1395): 11. magiran.com/p1714117
S. Saadi , T. Saki Nejad, "The effect of various amounts of humic chelate magnesium and gibberellic acid on yield and yield components of cowpea", Iranian Journal of Dynamic Agriculture 13, no.1 (2016): 11. magiran.com/p1714117
سامی سعدی ، طیب ساکی نژاد، (1395). 'اثر مقادیر مختلف هیومیک کلات منیزیم و هورمون جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی'، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 13(1)، صص.11. magiran.com/p1714117
S. Saadi , T. Saki Nejad, (2016). 'The effect of various amounts of humic chelate magnesium and gibberellic acid on yield and yield components of cowpea', Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 13(1), pp.11. magiran.com/p1714117
سامی سعدی ؛ طیب ساکی نژاد. "اثر مقادیر مختلف هیومیک کلات منیزیم و هورمون جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی". فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 13 ،1 ، 1395، 11. magiran.com/p1714117
S. Saadi ; T. Saki Nejad. "The effect of various amounts of humic chelate magnesium and gibberellic acid on yield and yield components of cowpea", Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 13, 1, 2016, 11. magiran.com/p1714117
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال