ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدحامد طباطبایی زواره، میثم اویسی ، محمد نصری، (1395). بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی ذرات نانو نقره بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus)، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 13(1)، 21. magiran.com/p1714120
S. H. Tabatabei, M. Ovysi , M. Nasri, (2016). Investigation of the Drought stress and Silver nano-particles sprays on morphological and physiological traits on sunflower (Helianthus annuus. L), Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 13(1), 21. magiran.com/p1714120
سیدحامد طباطبایی زواره، میثم اویسی ، محمد نصری، بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی ذرات نانو نقره بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus). فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 1395؛ 13(1): 21. magiran.com/p1714120
S. H. Tabatabei, M. Ovysi , M. Nasri, Investigation of the Drought stress and Silver nano-particles sprays on morphological and physiological traits on sunflower (Helianthus annuus. L), Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 2016; 13(1): 21. magiran.com/p1714120
سیدحامد طباطبایی زواره، میثم اویسی ، محمد نصری، "بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی ذرات نانو نقره بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus)"، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 13، شماره 1 (1395): 21. magiran.com/p1714120
S. H. Tabatabei, M. Ovysi , M. Nasri, "Investigation of the Drought stress and Silver nano-particles sprays on morphological and physiological traits on sunflower (Helianthus annuus. L)", Iranian Journal of Dynamic Agriculture 13, no.1 (2016): 21. magiran.com/p1714120
سیدحامد طباطبایی زواره، میثم اویسی ، محمد نصری، (1395). 'بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی ذرات نانو نقره بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus)'، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 13(1)، صص.21. magiran.com/p1714120
S. H. Tabatabei, M. Ovysi , M. Nasri, (2016). 'Investigation of the Drought stress and Silver nano-particles sprays on morphological and physiological traits on sunflower (Helianthus annuus. L)', Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 13(1), pp.21. magiran.com/p1714120
سیدحامد طباطبایی زواره؛ میثم اویسی ؛ محمد نصری. "بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی ذرات نانو نقره بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus)". فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 13 ،1 ، 1395، 21. magiran.com/p1714120
S. H. Tabatabei; M. Ovysi ; M. Nasri. "Investigation of the Drought stress and Silver nano-particles sprays on morphological and physiological traits on sunflower (Helianthus annuus. L)", Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 13, 1, 2016, 21. magiran.com/p1714120
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال