ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آمنه خدیور، عادل آذر، فاطمه مجیبیان، (1396). قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از مفهوم تئوری بازی ها در محیط فازی شهودی، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 14(43)، 1-25. magiran.com/p1714546
Ameneh Khadivar, Adel Azar, Fatemeh Mojibian, (2017). Product Pricing in Two-Echelon Supply Chain Using Game Theory in Intuitionistic Fuzzy Environment, Journal of Industrial Management Studies, 14(43), 1-25. magiran.com/p1714546
آمنه خدیور، عادل آذر، فاطمه مجیبیان، قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از مفهوم تئوری بازی ها در محیط فازی شهودی. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 1396؛ 14(43): 1-25. magiran.com/p1714546
Ameneh Khadivar, Adel Azar, Fatemeh Mojibian, Product Pricing in Two-Echelon Supply Chain Using Game Theory in Intuitionistic Fuzzy Environment, Journal of Industrial Management Studies, 2017; 14(43): 1-25. magiran.com/p1714546
آمنه خدیور، عادل آذر، فاطمه مجیبیان، "قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از مفهوم تئوری بازی ها در محیط فازی شهودی"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 14، شماره 43 (1396): 1-25. magiran.com/p1714546
Ameneh Khadivar, Adel Azar, Fatemeh Mojibian, "Product Pricing in Two-Echelon Supply Chain Using Game Theory in Intuitionistic Fuzzy Environment", Journal of Industrial Management Studies 14, no.43 (2017): 1-25. magiran.com/p1714546
آمنه خدیور، عادل آذر، فاطمه مجیبیان، (1396). 'قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از مفهوم تئوری بازی ها در محیط فازی شهودی'، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 14(43)، صص.1-25. magiran.com/p1714546
Ameneh Khadivar, Adel Azar, Fatemeh Mojibian, (2017). 'Product Pricing in Two-Echelon Supply Chain Using Game Theory in Intuitionistic Fuzzy Environment', Journal of Industrial Management Studies, 14(43), pp.1-25. magiran.com/p1714546
آمنه خدیور؛ عادل آذر؛ فاطمه مجیبیان. "قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از مفهوم تئوری بازی ها در محیط فازی شهودی". فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 14 ،43 ، 1396، 1-25. magiran.com/p1714546
Ameneh Khadivar; Adel Azar; Fatemeh Mojibian. "Product Pricing in Two-Echelon Supply Chain Using Game Theory in Intuitionistic Fuzzy Environment", Journal of Industrial Management Studies, 14, 43, 2017, 1-25. magiran.com/p1714546
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال