ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسری اصغرزاده، سیما مرزبان، بهمن امانی، لیلا یاوری، (1396). ایمنی و اثربخشی فناوری میکرودرم ابریژن در درمان آسیب های پوست: مرور سیستماتیک، فصلنامه پوست و زیبایی، 8(1)، 36-47. magiran.com/p1714706
Asra Asgharzadeh , Sima Marzban, Bahman Amani, Leyla Yavari, (2017). Safety and efficacy of microdermabrasion in the treatment of skin disorders: A systematic review, Journal of Dermatology and Cosmetics, 8(1), 36-47. magiran.com/p1714706
اسری اصغرزاده، سیما مرزبان، بهمن امانی، لیلا یاوری، ایمنی و اثربخشی فناوری میکرودرم ابریژن در درمان آسیب های پوست: مرور سیستماتیک. فصلنامه پوست و زیبایی، 1396؛ 8(1): 36-47. magiran.com/p1714706
Asra Asgharzadeh , Sima Marzban, Bahman Amani, Leyla Yavari, Safety and efficacy of microdermabrasion in the treatment of skin disorders: A systematic review, Journal of Dermatology and Cosmetics, 2017; 8(1): 36-47. magiran.com/p1714706
اسری اصغرزاده، سیما مرزبان، بهمن امانی، لیلا یاوری، "ایمنی و اثربخشی فناوری میکرودرم ابریژن در درمان آسیب های پوست: مرور سیستماتیک"، فصلنامه پوست و زیبایی 8، شماره 1 (1396): 36-47. magiran.com/p1714706
Asra Asgharzadeh , Sima Marzban, Bahman Amani, Leyla Yavari, "Safety and efficacy of microdermabrasion in the treatment of skin disorders: A systematic review", Journal of Dermatology and Cosmetics 8, no.1 (2017): 36-47. magiran.com/p1714706
اسری اصغرزاده، سیما مرزبان، بهمن امانی، لیلا یاوری، (1396). 'ایمنی و اثربخشی فناوری میکرودرم ابریژن در درمان آسیب های پوست: مرور سیستماتیک'، فصلنامه پوست و زیبایی، 8(1)، صص.36-47. magiran.com/p1714706
Asra Asgharzadeh , Sima Marzban, Bahman Amani, Leyla Yavari, (2017). 'Safety and efficacy of microdermabrasion in the treatment of skin disorders: A systematic review', Journal of Dermatology and Cosmetics, 8(1), pp.36-47. magiran.com/p1714706
اسری اصغرزاده؛ سیما مرزبان؛ بهمن امانی؛ لیلا یاوری. "ایمنی و اثربخشی فناوری میکرودرم ابریژن در درمان آسیب های پوست: مرور سیستماتیک". فصلنامه پوست و زیبایی، 8 ،1 ، 1396، 36-47. magiran.com/p1714706
Asra Asgharzadeh ; Sima Marzban; Bahman Amani; Leyla Yavari. "Safety and efficacy of microdermabrasion in the treatment of skin disorders: A systematic review", Journal of Dermatology and Cosmetics, 8, 1, 2017, 36-47. magiran.com/p1714706
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال