ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده الهام ساداتی گل افشانی، سید مهدی جعفری، مهدی کاشانی نژاد، شهرام بیرقی طوسی، (1396). تاثیر پوشش دهی با کاراگینان و کربوکسی متیل سلولز در فرایند اسمز بر زمان خشک شدن و میزان بازجذب آب در سیب زرد لبنانی، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 27(2)، 63-74. magiran.com/p1714797
S. E Sadati Golafshani, S. M Jafari , M. Kashaninejad, Sh Beiraghi Toosi, (2017). Effect of carrageenan and carboxy methyl cellulose coating during osmotic dehydration on drying time and rehydration of Golden delicious apples, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 27(2), 63-74. magiran.com/p1714797
سیده الهام ساداتی گل افشانی، سید مهدی جعفری، مهدی کاشانی نژاد، شهرام بیرقی طوسی، تاثیر پوشش دهی با کاراگینان و کربوکسی متیل سلولز در فرایند اسمز بر زمان خشک شدن و میزان بازجذب آب در سیب زرد لبنانی. فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 1396؛ 27(2): 63-74. magiran.com/p1714797
S. E Sadati Golafshani, S. M Jafari , M. Kashaninejad, Sh Beiraghi Toosi, Effect of carrageenan and carboxy methyl cellulose coating during osmotic dehydration on drying time and rehydration of Golden delicious apples, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 2017; 27(2): 63-74. magiran.com/p1714797
سیده الهام ساداتی گل افشانی، سید مهدی جعفری، مهدی کاشانی نژاد، شهرام بیرقی طوسی، "تاثیر پوشش دهی با کاراگینان و کربوکسی متیل سلولز در فرایند اسمز بر زمان خشک شدن و میزان بازجذب آب در سیب زرد لبنانی"، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 27، شماره 2 (1396): 63-74. magiran.com/p1714797
S. E Sadati Golafshani, S. M Jafari , M. Kashaninejad, Sh Beiraghi Toosi, "Effect of carrageenan and carboxy methyl cellulose coating during osmotic dehydration on drying time and rehydration of Golden delicious apples", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC) 27, no.2 (2017): 63-74. magiran.com/p1714797
سیده الهام ساداتی گل افشانی، سید مهدی جعفری، مهدی کاشانی نژاد، شهرام بیرقی طوسی، (1396). 'تاثیر پوشش دهی با کاراگینان و کربوکسی متیل سلولز در فرایند اسمز بر زمان خشک شدن و میزان بازجذب آب در سیب زرد لبنانی'، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 27(2)، صص.63-74. magiran.com/p1714797
S. E Sadati Golafshani, S. M Jafari , M. Kashaninejad, Sh Beiraghi Toosi, (2017). 'Effect of carrageenan and carboxy methyl cellulose coating during osmotic dehydration on drying time and rehydration of Golden delicious apples', Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 27(2), pp.63-74. magiran.com/p1714797
سیده الهام ساداتی گل افشانی؛ سید مهدی جعفری؛ مهدی کاشانی نژاد؛ شهرام بیرقی طوسی. "تاثیر پوشش دهی با کاراگینان و کربوکسی متیل سلولز در فرایند اسمز بر زمان خشک شدن و میزان بازجذب آب در سیب زرد لبنانی". فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 27 ،2 ، 1396، 63-74. magiran.com/p1714797
S. E Sadati Golafshani; S. M Jafari ; M. Kashaninejad; Sh Beiraghi Toosi. "Effect of carrageenan and carboxy methyl cellulose coating during osmotic dehydration on drying time and rehydration of Golden delicious apples", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 27, 2, 2017, 63-74. magiran.com/p1714797
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال