ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباسعلی عابدی، محبوبه طاهر، بهنام جعفری ثانی، آرزو مجرد، (1396). تاثیر آموزش مهار توجه بر سو گیری توجه و حساسیت اضطرابی دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، فصلنامه سلامت روان کودک، 4(1)، 3-12. magiran.com/p1714932
Abbas Ali Abedi, Mahboobe Taher, Behnam Jafari Sani, Arezoo Mojarrad, (2017). The Effect of Attention Control Training on Attention Bias and Anxiety Sensitivity in Students with Social Anxiety Disorder, Quarterly Journal of Child Mental Health, 4(1), 3-12. magiran.com/p1714932
عباسعلی عابدی، محبوبه طاهر، بهنام جعفری ثانی، آرزو مجرد، تاثیر آموزش مهار توجه بر سو گیری توجه و حساسیت اضطرابی دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی. فصلنامه سلامت روان کودک، 1396؛ 4(1): 3-12. magiran.com/p1714932
Abbas Ali Abedi, Mahboobe Taher, Behnam Jafari Sani, Arezoo Mojarrad, The Effect of Attention Control Training on Attention Bias and Anxiety Sensitivity in Students with Social Anxiety Disorder, Quarterly Journal of Child Mental Health, 2017; 4(1): 3-12. magiran.com/p1714932
عباسعلی عابدی، محبوبه طاهر، بهنام جعفری ثانی، آرزو مجرد، "تاثیر آموزش مهار توجه بر سو گیری توجه و حساسیت اضطرابی دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی"، فصلنامه سلامت روان کودک 4، شماره 1 (1396): 3-12. magiran.com/p1714932
Abbas Ali Abedi, Mahboobe Taher, Behnam Jafari Sani, Arezoo Mojarrad, "The Effect of Attention Control Training on Attention Bias and Anxiety Sensitivity in Students with Social Anxiety Disorder", Quarterly Journal of Child Mental Health 4, no.1 (2017): 3-12. magiran.com/p1714932
عباسعلی عابدی، محبوبه طاهر، بهنام جعفری ثانی، آرزو مجرد، (1396). 'تاثیر آموزش مهار توجه بر سو گیری توجه و حساسیت اضطرابی دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی'، فصلنامه سلامت روان کودک، 4(1)، صص.3-12. magiran.com/p1714932
Abbas Ali Abedi, Mahboobe Taher, Behnam Jafari Sani, Arezoo Mojarrad, (2017). 'The Effect of Attention Control Training on Attention Bias and Anxiety Sensitivity in Students with Social Anxiety Disorder', Quarterly Journal of Child Mental Health, 4(1), pp.3-12. magiran.com/p1714932
عباسعلی عابدی؛ محبوبه طاهر؛ بهنام جعفری ثانی؛ آرزو مجرد. "تاثیر آموزش مهار توجه بر سو گیری توجه و حساسیت اضطرابی دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی". فصلنامه سلامت روان کودک، 4 ،1 ، 1396، 3-12. magiran.com/p1714932
Abbas Ali Abedi; Mahboobe Taher; Behnam Jafari Sani; Arezoo Mojarrad. "The Effect of Attention Control Training on Attention Bias and Anxiety Sensitivity in Students with Social Anxiety Disorder", Quarterly Journal of Child Mental Health, 4, 1, 2017, 3-12. magiran.com/p1714932
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال