ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا دهقانی، حسن رزمجو، حشمت الله قنبری، فرهاد فاضل، فرزان کیان ارثی، علی صالحی، محمدرضا اخلاقی، یاسمن محسنی، (1396). بررسی اپیدمیولوژی علل عمل جراحی ویترکتومی عمیق در مرکز چشم پزشکی فیض در استان اصفهان از سال 94-1390، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(431)، 591-597. magiran.com/p1715031
Alireza Dehghani, Hasan Razmju, Heshmatollah Ghanbari, Farhad Fazel, Farzan Kianersi, Ali Salehi, Mohamadreza Akhlaghi, Yasaman Mohseni, (2017). Epidemiologic Assessment of Pars Plana Vitrectomy in Feyz Ophthalmology Center, Isfahan, Iran, during 2011 to 2015, Journal Of Isfahan Medical School, 35(431), 591-597. magiran.com/p1715031
علیرضا دهقانی، حسن رزمجو، حشمت الله قنبری، فرهاد فاضل، فرزان کیان ارثی، علی صالحی، محمدرضا اخلاقی، یاسمن محسنی، بررسی اپیدمیولوژی علل عمل جراحی ویترکتومی عمیق در مرکز چشم پزشکی فیض در استان اصفهان از سال 94-1390. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1396؛ 35(431): 591-597. magiran.com/p1715031
Alireza Dehghani, Hasan Razmju, Heshmatollah Ghanbari, Farhad Fazel, Farzan Kianersi, Ali Salehi, Mohamadreza Akhlaghi, Yasaman Mohseni, Epidemiologic Assessment of Pars Plana Vitrectomy in Feyz Ophthalmology Center, Isfahan, Iran, during 2011 to 2015, Journal Of Isfahan Medical School, 2017; 35(431): 591-597. magiran.com/p1715031
علیرضا دهقانی، حسن رزمجو، حشمت الله قنبری، فرهاد فاضل، فرزان کیان ارثی، علی صالحی، محمدرضا اخلاقی، یاسمن محسنی، "بررسی اپیدمیولوژی علل عمل جراحی ویترکتومی عمیق در مرکز چشم پزشکی فیض در استان اصفهان از سال 94-1390"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 35، شماره 431 (1396): 591-597. magiran.com/p1715031
Alireza Dehghani, Hasan Razmju, Heshmatollah Ghanbari, Farhad Fazel, Farzan Kianersi, Ali Salehi, Mohamadreza Akhlaghi, Yasaman Mohseni, "Epidemiologic Assessment of Pars Plana Vitrectomy in Feyz Ophthalmology Center, Isfahan, Iran, during 2011 to 2015", Journal Of Isfahan Medical School 35, no.431 (2017): 591-597. magiran.com/p1715031
علیرضا دهقانی، حسن رزمجو، حشمت الله قنبری، فرهاد فاضل، فرزان کیان ارثی، علی صالحی، محمدرضا اخلاقی، یاسمن محسنی، (1396). 'بررسی اپیدمیولوژی علل عمل جراحی ویترکتومی عمیق در مرکز چشم پزشکی فیض در استان اصفهان از سال 94-1390'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(431)، صص.591-597. magiran.com/p1715031
Alireza Dehghani, Hasan Razmju, Heshmatollah Ghanbari, Farhad Fazel, Farzan Kianersi, Ali Salehi, Mohamadreza Akhlaghi, Yasaman Mohseni, (2017). 'Epidemiologic Assessment of Pars Plana Vitrectomy in Feyz Ophthalmology Center, Isfahan, Iran, during 2011 to 2015', Journal Of Isfahan Medical School, 35(431), pp.591-597. magiran.com/p1715031
علیرضا دهقانی؛ حسن رزمجو؛ حشمت الله قنبری؛ فرهاد فاضل؛ فرزان کیان ارثی؛ علی صالحی؛ محمدرضا اخلاقی؛ یاسمن محسنی. "بررسی اپیدمیولوژی علل عمل جراحی ویترکتومی عمیق در مرکز چشم پزشکی فیض در استان اصفهان از سال 94-1390". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35 ،431 ، 1396، 591-597. magiran.com/p1715031
Alireza Dehghani; Hasan Razmju; Heshmatollah Ghanbari; Farhad Fazel; Farzan Kianersi; Ali Salehi; Mohamadreza Akhlaghi; Yasaman Mohseni. "Epidemiologic Assessment of Pars Plana Vitrectomy in Feyz Ophthalmology Center, Isfahan, Iran, during 2011 to 2015", Journal Of Isfahan Medical School, 35, 431, 2017, 591-597. magiran.com/p1715031
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال