ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا حکم اللهی، حسین ریاحی، ندا سلطانی، زینب شریعتمداری، محمدحسین حکیمی میبدی، (1396). مطالعه تاکسونومیک نمونه های خاک زی سیانوپروکاریوت های رشته ای فاقد هتروسیست از استان یزد، ایران، مجله گیاه شناسی ایران، 23(1)، 60-71. magiran.com/p1715089
Fariba Hokmolahi, Hossein Riahi, Neda Soltani, Zeinab Shariatmadari, Mohammad Hosein Hakimi Meibodi, (2017). A TAXONOMIC STUDY ON NON-HETEROCYSTOUS FILAMENTOUS CYANOPROKARYOTES FROM SOIL OF YAZD PROVINCE, IRAN, The Iranian Journal of Botany, 23(1), 60-71. magiran.com/p1715089
فریبا حکم اللهی، حسین ریاحی، ندا سلطانی، زینب شریعتمداری، محمدحسین حکیمی میبدی، مطالعه تاکسونومیک نمونه های خاک زی سیانوپروکاریوت های رشته ای فاقد هتروسیست از استان یزد، ایران. مجله گیاه شناسی ایران، 1396؛ 23(1): 60-71. magiran.com/p1715089
Fariba Hokmolahi, Hossein Riahi, Neda Soltani, Zeinab Shariatmadari, Mohammad Hosein Hakimi Meibodi, A TAXONOMIC STUDY ON NON-HETEROCYSTOUS FILAMENTOUS CYANOPROKARYOTES FROM SOIL OF YAZD PROVINCE, IRAN, The Iranian Journal of Botany, 2017; 23(1): 60-71. magiran.com/p1715089
فریبا حکم اللهی، حسین ریاحی، ندا سلطانی، زینب شریعتمداری، محمدحسین حکیمی میبدی، "مطالعه تاکسونومیک نمونه های خاک زی سیانوپروکاریوت های رشته ای فاقد هتروسیست از استان یزد، ایران"، مجله گیاه شناسی ایران 23، شماره 1 (1396): 60-71. magiran.com/p1715089
Fariba Hokmolahi, Hossein Riahi, Neda Soltani, Zeinab Shariatmadari, Mohammad Hosein Hakimi Meibodi, "A TAXONOMIC STUDY ON NON-HETEROCYSTOUS FILAMENTOUS CYANOPROKARYOTES FROM SOIL OF YAZD PROVINCE, IRAN", The Iranian Journal of Botany 23, no.1 (2017): 60-71. magiran.com/p1715089
فریبا حکم اللهی، حسین ریاحی، ندا سلطانی، زینب شریعتمداری، محمدحسین حکیمی میبدی، (1396). 'مطالعه تاکسونومیک نمونه های خاک زی سیانوپروکاریوت های رشته ای فاقد هتروسیست از استان یزد، ایران'، مجله گیاه شناسی ایران، 23(1)، صص.60-71. magiran.com/p1715089
Fariba Hokmolahi, Hossein Riahi, Neda Soltani, Zeinab Shariatmadari, Mohammad Hosein Hakimi Meibodi, (2017). 'A TAXONOMIC STUDY ON NON-HETEROCYSTOUS FILAMENTOUS CYANOPROKARYOTES FROM SOIL OF YAZD PROVINCE, IRAN', The Iranian Journal of Botany, 23(1), pp.60-71. magiran.com/p1715089
فریبا حکم اللهی؛ حسین ریاحی؛ ندا سلطانی؛ زینب شریعتمداری؛ محمدحسین حکیمی میبدی. "مطالعه تاکسونومیک نمونه های خاک زی سیانوپروکاریوت های رشته ای فاقد هتروسیست از استان یزد، ایران". مجله گیاه شناسی ایران، 23 ،1 ، 1396، 60-71. magiran.com/p1715089
Fariba Hokmolahi; Hossein Riahi; Neda Soltani; Zeinab Shariatmadari; Mohammad Hosein Hakimi Meibodi. "A TAXONOMIC STUDY ON NON-HETEROCYSTOUS FILAMENTOUS CYANOPROKARYOTES FROM SOIL OF YAZD PROVINCE, IRAN", The Iranian Journal of Botany, 23, 1, 2017, 60-71. magiran.com/p1715089
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال