ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا مشکی، الهام نوری، ندا سلیمان دهکردی، (1395). تغییرات الگوی ذخیره کربن در رابطه با تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: پارک جنگلی سوکان سمنان)، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 25(2)، 244-253. magiran.com/p1715114
Aliraza Moshki, Elham Nouri, Neda Soleyman Dehkordi, (2016). The pattern of soil carbon sequestration changes regarding physico-chemical soil properties (Case study: Semnan Sokan forest park), Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 25(2), 244-253. magiran.com/p1715114
علیرضا مشکی، الهام نوری، ندا سلیمان دهکردی، تغییرات الگوی ذخیره کربن در رابطه با تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: پارک جنگلی سوکان سمنان). فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 1395؛ 25(2): 244-253. magiran.com/p1715114
Aliraza Moshki, Elham Nouri, Neda Soleyman Dehkordi, The pattern of soil carbon sequestration changes regarding physico-chemical soil properties (Case study: Semnan Sokan forest park), Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 2016; 25(2): 244-253. magiran.com/p1715114
علیرضا مشکی، الهام نوری، ندا سلیمان دهکردی، "تغییرات الگوی ذخیره کربن در رابطه با تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: پارک جنگلی سوکان سمنان)"، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 25، شماره 2 (1395): 244-253. magiran.com/p1715114
Aliraza Moshki, Elham Nouri, Neda Soleyman Dehkordi, "The pattern of soil carbon sequestration changes regarding physico-chemical soil properties (Case study: Semnan Sokan forest park)", Iranian Journal of Forest and Poplar Research 25, no.2 (2016): 244-253. magiran.com/p1715114
علیرضا مشکی، الهام نوری، ندا سلیمان دهکردی، (1395). 'تغییرات الگوی ذخیره کربن در رابطه با تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: پارک جنگلی سوکان سمنان)'، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 25(2)، صص.244-253. magiran.com/p1715114
Aliraza Moshki, Elham Nouri, Neda Soleyman Dehkordi, (2016). 'The pattern of soil carbon sequestration changes regarding physico-chemical soil properties (Case study: Semnan Sokan forest park)', Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 25(2), pp.244-253. magiran.com/p1715114
علیرضا مشکی؛ الهام نوری؛ ندا سلیمان دهکردی. "تغییرات الگوی ذخیره کربن در رابطه با تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: پارک جنگلی سوکان سمنان)". فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 25 ،2 ، 1395، 244-253. magiran.com/p1715114
Aliraza Moshki; Elham Nouri; Neda Soleyman Dehkordi. "The pattern of soil carbon sequestration changes regarding physico-chemical soil properties (Case study: Semnan Sokan forest park)", Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 25, 2, 2016, 244-253. magiran.com/p1715114
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال