ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا فناطی رشیدی ، احسان کامرانی، محمد شریف رنجبر، (1396). بررسی رژیم غذایی خیار دریایی گونه Stichopus herrmanni با استفاده از شاخص های تغذیه در آبسنگ های مرجانی جنوب شرقی جزیره قشم، فصلنامه اقیانوس شناسی، 8(29)، 35-41. magiran.com/p1715174
Fariba Fanati Rashidi, Ehsan Kamrani, Mohammad Sharif Ranjbar, (2017). Study of Feeding Regime of Sea Cucumber Stichopus herrmanni Using Nutritional Indices on Coral Reefs of Southeast of the Qeshm Island, Persian Gulf, Journal of Oceanography, 8(29), 35-41. magiran.com/p1715174
فریبا فناطی رشیدی ، احسان کامرانی، محمد شریف رنجبر، بررسی رژیم غذایی خیار دریایی گونه Stichopus herrmanni با استفاده از شاخص های تغذیه در آبسنگ های مرجانی جنوب شرقی جزیره قشم. فصلنامه اقیانوس شناسی، 1396؛ 8(29): 35-41. magiran.com/p1715174
Fariba Fanati Rashidi, Ehsan Kamrani, Mohammad Sharif Ranjbar, Study of Feeding Regime of Sea Cucumber Stichopus herrmanni Using Nutritional Indices on Coral Reefs of Southeast of the Qeshm Island, Persian Gulf, Journal of Oceanography, 2017; 8(29): 35-41. magiran.com/p1715174
فریبا فناطی رشیدی ، احسان کامرانی، محمد شریف رنجبر، "بررسی رژیم غذایی خیار دریایی گونه Stichopus herrmanni با استفاده از شاخص های تغذیه در آبسنگ های مرجانی جنوب شرقی جزیره قشم"، فصلنامه اقیانوس شناسی 8، شماره 29 (1396): 35-41. magiran.com/p1715174
Fariba Fanati Rashidi, Ehsan Kamrani, Mohammad Sharif Ranjbar, "Study of Feeding Regime of Sea Cucumber Stichopus herrmanni Using Nutritional Indices on Coral Reefs of Southeast of the Qeshm Island, Persian Gulf", Journal of Oceanography 8, no.29 (2017): 35-41. magiran.com/p1715174
فریبا فناطی رشیدی ، احسان کامرانی، محمد شریف رنجبر، (1396). 'بررسی رژیم غذایی خیار دریایی گونه Stichopus herrmanni با استفاده از شاخص های تغذیه در آبسنگ های مرجانی جنوب شرقی جزیره قشم'، فصلنامه اقیانوس شناسی، 8(29)، صص.35-41. magiran.com/p1715174
Fariba Fanati Rashidi, Ehsan Kamrani, Mohammad Sharif Ranjbar, (2017). 'Study of Feeding Regime of Sea Cucumber Stichopus herrmanni Using Nutritional Indices on Coral Reefs of Southeast of the Qeshm Island, Persian Gulf', Journal of Oceanography, 8(29), pp.35-41. magiran.com/p1715174
فریبا فناطی رشیدی ؛ احسان کامرانی؛ محمد شریف رنجبر. "بررسی رژیم غذایی خیار دریایی گونه Stichopus herrmanni با استفاده از شاخص های تغذیه در آبسنگ های مرجانی جنوب شرقی جزیره قشم". فصلنامه اقیانوس شناسی، 8 ،29 ، 1396، 35-41. magiran.com/p1715174
Fariba Fanati Rashidi; Ehsan Kamrani; Mohammad Sharif Ranjbar. "Study of Feeding Regime of Sea Cucumber Stichopus herrmanni Using Nutritional Indices on Coral Reefs of Southeast of the Qeshm Island, Persian Gulf", Journal of Oceanography, 8, 29, 2017, 35-41. magiran.com/p1715174
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال