ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روزبه عزیز محمدی، مقصود امیری، رضا توکلی مقدم، حمیدرضا مشاط زادگان، (1395). ارائه مدلی برای حل مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان بوسیله یک الگوریتم رقابتی تلفیقی چندهدفه، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 14(42)، 103-121. magiran.com/p1715349
Roozbeh Azizmohammadi, Maghsoud .Amiri, Reza Tavakkoli- Moghadam, Hamid Reza. Mashatzadegan, (2016). Proposed a Hybrid Multi-Objective competitive Algorithm for solving the redundancy allocation reliability problem, Journal of Industrial Management Studies, 14(42), 103-121. magiran.com/p1715349
روزبه عزیز محمدی، مقصود امیری، رضا توکلی مقدم، حمیدرضا مشاط زادگان، ارائه مدلی برای حل مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان بوسیله یک الگوریتم رقابتی تلفیقی چندهدفه. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 1395؛ 14(42): 103-121. magiran.com/p1715349
Roozbeh Azizmohammadi, Maghsoud .Amiri, Reza Tavakkoli- Moghadam, Hamid Reza. Mashatzadegan, Proposed a Hybrid Multi-Objective competitive Algorithm for solving the redundancy allocation reliability problem, Journal of Industrial Management Studies, 2016; 14(42): 103-121. magiran.com/p1715349
روزبه عزیز محمدی، مقصود امیری، رضا توکلی مقدم، حمیدرضا مشاط زادگان، "ارائه مدلی برای حل مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان بوسیله یک الگوریتم رقابتی تلفیقی چندهدفه"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 14، شماره 42 (1395): 103-121. magiran.com/p1715349
Roozbeh Azizmohammadi, Maghsoud .Amiri, Reza Tavakkoli- Moghadam, Hamid Reza. Mashatzadegan, "Proposed a Hybrid Multi-Objective competitive Algorithm for solving the redundancy allocation reliability problem", Journal of Industrial Management Studies 14, no.42 (2016): 103-121. magiran.com/p1715349
روزبه عزیز محمدی، مقصود امیری، رضا توکلی مقدم، حمیدرضا مشاط زادگان، (1395). 'ارائه مدلی برای حل مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان بوسیله یک الگوریتم رقابتی تلفیقی چندهدفه'، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 14(42)، صص.103-121. magiran.com/p1715349
Roozbeh Azizmohammadi, Maghsoud .Amiri, Reza Tavakkoli- Moghadam, Hamid Reza. Mashatzadegan, (2016). 'Proposed a Hybrid Multi-Objective competitive Algorithm for solving the redundancy allocation reliability problem', Journal of Industrial Management Studies, 14(42), pp.103-121. magiran.com/p1715349
روزبه عزیز محمدی؛ مقصود امیری؛ رضا توکلی مقدم؛ حمیدرضا مشاط زادگان. "ارائه مدلی برای حل مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان بوسیله یک الگوریتم رقابتی تلفیقی چندهدفه". فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 14 ،42 ، 1395، 103-121. magiran.com/p1715349
Roozbeh Azizmohammadi; Maghsoud .Amiri; Reza Tavakkoli- Moghadam; Hamid Reza. Mashatzadegan. "Proposed a Hybrid Multi-Objective competitive Algorithm for solving the redundancy allocation reliability problem", Journal of Industrial Management Studies, 14, 42, 2016, 103-121. magiran.com/p1715349
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال