ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پروانه عسگری، فاطمه بهرام نژاد ، محمد گلی طالب، مختار محمودی، (1396). تاثیر آموزش خانواده محور بر شاخص های آزمایشگاهی بیماران پس ازآنفارکتوس حاد میوکارد، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 24(1)، 43-49. magiran.com/p1715662
Parvaneh Asgari, Fatemeh Bahramnezhad , Mohammad Golitaleb, Mokhtar Mahmoudi, (2017). Effect of Family-Centered Education on Laboratory Index of Patients after Acute Myocardial Infarction, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 24(1), 43-49. magiran.com/p1715662
پروانه عسگری، فاطمه بهرام نژاد ، محمد گلی طالب، مختار محمودی، تاثیر آموزش خانواده محور بر شاخص های آزمایشگاهی بیماران پس ازآنفارکتوس حاد میوکارد. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1396؛ 24(1): 43-49. magiran.com/p1715662
Parvaneh Asgari, Fatemeh Bahramnezhad , Mohammad Golitaleb, Mokhtar Mahmoudi, Effect of Family-Centered Education on Laboratory Index of Patients after Acute Myocardial Infarction, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2017; 24(1): 43-49. magiran.com/p1715662
پروانه عسگری، فاطمه بهرام نژاد ، محمد گلی طالب، مختار محمودی، "تاثیر آموزش خانواده محور بر شاخص های آزمایشگاهی بیماران پس ازآنفارکتوس حاد میوکارد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 24، شماره 1 (1396): 43-49. magiran.com/p1715662
Parvaneh Asgari, Fatemeh Bahramnezhad , Mohammad Golitaleb, Mokhtar Mahmoudi, "Effect of Family-Centered Education on Laboratory Index of Patients after Acute Myocardial Infarction", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 24, no.1 (2017): 43-49. magiran.com/p1715662
پروانه عسگری، فاطمه بهرام نژاد ، محمد گلی طالب، مختار محمودی، (1396). 'تاثیر آموزش خانواده محور بر شاخص های آزمایشگاهی بیماران پس ازآنفارکتوس حاد میوکارد'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 24(1)، صص.43-49. magiran.com/p1715662
Parvaneh Asgari, Fatemeh Bahramnezhad , Mohammad Golitaleb, Mokhtar Mahmoudi, (2017). 'Effect of Family-Centered Education on Laboratory Index of Patients after Acute Myocardial Infarction', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 24(1), pp.43-49. magiran.com/p1715662
پروانه عسگری؛ فاطمه بهرام نژاد ؛ محمد گلی طالب؛ مختار محمودی. "تاثیر آموزش خانواده محور بر شاخص های آزمایشگاهی بیماران پس ازآنفارکتوس حاد میوکارد". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 24 ،1 ، 1396، 43-49. magiran.com/p1715662
Parvaneh Asgari; Fatemeh Bahramnezhad ; Mohammad Golitaleb; Mokhtar Mahmoudi. "Effect of Family-Centered Education on Laboratory Index of Patients after Acute Myocardial Infarction", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 24, 1, 2017, 43-49. magiran.com/p1715662
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال