ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید مقدم، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، حسن متین همایی، (1396). مقایسه اثر حفاظتی دو نوع تمرین هوازی و تناوبی بر سرطان پستان بواسطه پروتئین TGFβ و ژن Smad -3 و MMP2 در موش های ماده، مجله پزشکی هرمزگان، 21(1)، 53-64. magiran.com/p1715699
Vahid Moghadddam, Maghsoud Peeri , Mohammad Ali Azarbayjani, Hasan Matin Homaee, (2017). Comparison of protective effect of two types of aerobic and intermittent training on breast cancer by TGFβ protein and Smad-3 gene and MMP2 in female mice, Hormozgan Medical Journal, 21(1), 53-64. magiran.com/p1715699
وحید مقدم، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، حسن متین همایی، مقایسه اثر حفاظتی دو نوع تمرین هوازی و تناوبی بر سرطان پستان بواسطه پروتئین TGFβ و ژن Smad -3 و MMP2 در موش های ماده. مجله پزشکی هرمزگان، 1396؛ 21(1): 53-64. magiran.com/p1715699
Vahid Moghadddam, Maghsoud Peeri , Mohammad Ali Azarbayjani, Hasan Matin Homaee, Comparison of protective effect of two types of aerobic and intermittent training on breast cancer by TGFβ protein and Smad-3 gene and MMP2 in female mice, Hormozgan Medical Journal, 2017; 21(1): 53-64. magiran.com/p1715699
وحید مقدم، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، حسن متین همایی، "مقایسه اثر حفاظتی دو نوع تمرین هوازی و تناوبی بر سرطان پستان بواسطه پروتئین TGFβ و ژن Smad -3 و MMP2 در موش های ماده"، مجله پزشکی هرمزگان 21، شماره 1 (1396): 53-64. magiran.com/p1715699
Vahid Moghadddam, Maghsoud Peeri , Mohammad Ali Azarbayjani, Hasan Matin Homaee, "Comparison of protective effect of two types of aerobic and intermittent training on breast cancer by TGFβ protein and Smad-3 gene and MMP2 in female mice", Hormozgan Medical Journal 21, no.1 (2017): 53-64. magiran.com/p1715699
وحید مقدم، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، حسن متین همایی، (1396). 'مقایسه اثر حفاظتی دو نوع تمرین هوازی و تناوبی بر سرطان پستان بواسطه پروتئین TGFβ و ژن Smad -3 و MMP2 در موش های ماده'، مجله پزشکی هرمزگان، 21(1)، صص.53-64. magiran.com/p1715699
Vahid Moghadddam, Maghsoud Peeri , Mohammad Ali Azarbayjani, Hasan Matin Homaee, (2017). 'Comparison of protective effect of two types of aerobic and intermittent training on breast cancer by TGFβ protein and Smad-3 gene and MMP2 in female mice', Hormozgan Medical Journal, 21(1), pp.53-64. magiran.com/p1715699
وحید مقدم؛ مقصود پیری؛ محمدعلی آذربایجانی؛ حسن متین همایی. "مقایسه اثر حفاظتی دو نوع تمرین هوازی و تناوبی بر سرطان پستان بواسطه پروتئین TGFβ و ژن Smad -3 و MMP2 در موش های ماده". مجله پزشکی هرمزگان، 21 ،1 ، 1396، 53-64. magiran.com/p1715699
Vahid Moghadddam; Maghsoud Peeri ; Mohammad Ali Azarbayjani; Hasan Matin Homaee. "Comparison of protective effect of two types of aerobic and intermittent training on breast cancer by TGFβ protein and Smad-3 gene and MMP2 in female mice", Hormozgan Medical Journal, 21, 1, 2017, 53-64. magiran.com/p1715699
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال