ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید دارات، غلامحسین طهماسبی ، ابوالفضل زارعی، (1396). اثرات سطوح مختلف ویتامین E بر صفات عملکردی و تولید مثلی کلنی های زنبور عسل ایرانی(Apis mellifera meda)، نشریه علوم و فنون زنبور عسل ایران، 14، 2-12. magiran.com/p1716075
Gholamhoseiin Tahmasebi , (2017). The effects of different levels of vitamin E on Performance and reproductive traits of Iranian honeybee (Apis mellifera meda), , 14, 2-12. magiran.com/p1716075
مجید دارات، غلامحسین طهماسبی ، ابوالفضل زارعی، اثرات سطوح مختلف ویتامین E بر صفات عملکردی و تولید مثلی کلنی های زنبور عسل ایرانی(Apis mellifera meda). نشریه علوم و فنون زنبور عسل ایران، 1396؛ 14: 2-12. magiran.com/p1716075
Gholamhoseiin Tahmasebi , The effects of different levels of vitamin E on Performance and reproductive traits of Iranian honeybee (Apis mellifera meda), , 2017; 14: 2-12. magiran.com/p1716075
مجید دارات، غلامحسین طهماسبی ، ابوالفضل زارعی، "اثرات سطوح مختلف ویتامین E بر صفات عملکردی و تولید مثلی کلنی های زنبور عسل ایرانی(Apis mellifera meda)"، نشریه علوم و فنون زنبور عسل ایران ،14 (1396): 2-12. magiran.com/p1716075
Gholamhoseiin Tahmasebi , "The effects of different levels of vitamin E on Performance and reproductive traits of Iranian honeybee (Apis mellifera meda)", no. 14 (2017): 2-12. magiran.com/p1716075
مجید دارات، غلامحسین طهماسبی ، ابوالفضل زارعی، (1396). 'اثرات سطوح مختلف ویتامین E بر صفات عملکردی و تولید مثلی کلنی های زنبور عسل ایرانی(Apis mellifera meda)'، نشریه علوم و فنون زنبور عسل ایران، 14، صص.2-12. magiran.com/p1716075
Gholamhoseiin Tahmasebi , (2017). 'The effects of different levels of vitamin E on Performance and reproductive traits of Iranian honeybee (Apis mellifera meda)', , 14, pp.2-12. magiran.com/p1716075
مجید دارات؛ غلامحسین طهماسبی ؛ ابوالفضل زارعی. "اثرات سطوح مختلف ویتامین E بر صفات عملکردی و تولید مثلی کلنی های زنبور عسل ایرانی(Apis mellifera meda)". نشریه علوم و فنون زنبور عسل ایران، 14 ، 1396، 2-12. magiran.com/p1716075
Gholamhoseiin Tahmasebi . "The effects of different levels of vitamin E on Performance and reproductive traits of Iranian honeybee (Apis mellifera meda)", , 14, 2017, 2-12. magiran.com/p1716075
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال