ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم حسینی نسب، مهدی محمدی ، عبدالحسین طالعی، (1395). تحلیل موضوعی مقالات علمی پژوهشی حوزه علوم قرآن؛ نشر یافته بین سال های 1386-1390، مجله کتاب قیم، 6(15)، 141-168. magiran.com/p1716177
Azam Hosseini-Nasab, Mahdi Mohammadi , Abdolhossein Taleie, (2017). Thematic Analysis of scholarly journals in Quran sciences circle; published in the years 1386-1390 (A.H.S), Journal of Ketab - e - Qayyem, 6(15), 141-168. magiran.com/p1716177
اعظم حسینی نسب، مهدی محمدی ، عبدالحسین طالعی، تحلیل موضوعی مقالات علمی پژوهشی حوزه علوم قرآن؛ نشر یافته بین سال های 1386-1390. مجله کتاب قیم، 1395؛ 6(15): 141-168. magiran.com/p1716177
Azam Hosseini-Nasab, Mahdi Mohammadi , Abdolhossein Taleie, Thematic Analysis of scholarly journals in Quran sciences circle; published in the years 1386-1390 (A.H.S), Journal of Ketab - e - Qayyem, 2017; 6(15): 141-168. magiran.com/p1716177
اعظم حسینی نسب، مهدی محمدی ، عبدالحسین طالعی، "تحلیل موضوعی مقالات علمی پژوهشی حوزه علوم قرآن؛ نشر یافته بین سال های 1386-1390"، مجله کتاب قیم 6، شماره 15 (1395): 141-168. magiran.com/p1716177
Azam Hosseini-Nasab, Mahdi Mohammadi , Abdolhossein Taleie, "Thematic Analysis of scholarly journals in Quran sciences circle; published in the years 1386-1390 (A.H.S)", Journal of Ketab - e - Qayyem 6, no.15 (2017): 141-168. magiran.com/p1716177
اعظم حسینی نسب، مهدی محمدی ، عبدالحسین طالعی، (1395). 'تحلیل موضوعی مقالات علمی پژوهشی حوزه علوم قرآن؛ نشر یافته بین سال های 1386-1390'، مجله کتاب قیم، 6(15)، صص.141-168. magiran.com/p1716177
Azam Hosseini-Nasab, Mahdi Mohammadi , Abdolhossein Taleie, (2017). 'Thematic Analysis of scholarly journals in Quran sciences circle; published in the years 1386-1390 (A.H.S)', Journal of Ketab - e - Qayyem, 6(15), pp.141-168. magiran.com/p1716177
اعظم حسینی نسب؛ مهدی محمدی ؛ عبدالحسین طالعی. "تحلیل موضوعی مقالات علمی پژوهشی حوزه علوم قرآن؛ نشر یافته بین سال های 1386-1390". مجله کتاب قیم، 6 ،15 ، 1395، 141-168. magiran.com/p1716177
Azam Hosseini-Nasab; Mahdi Mohammadi ; Abdolhossein Taleie. "Thematic Analysis of scholarly journals in Quran sciences circle; published in the years 1386-1390 (A.H.S)", Journal of Ketab - e - Qayyem, 6, 15, 2017, 141-168. magiran.com/p1716177
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال