ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کوکب فرامرزیان، محمدرحیم حاجی حاجیکلایی، محمد نوری، مهدی محبی فانی، علی شهریاری، (1396). بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی و بالینی در گاوهای شکم اول و چند شکم زایش تغذیه شده با جیره با کلسیم و فسفر محدود در دوره انتظار زایش، فصلنامه دامپزشکی ایران، 13(55)، 58-68. magiran.com/p1716250
Faramarziank., Haji Hajikolaei, M.R., Nourim., Mohebbi Fanim., Shahriari, A, (2017). Evaluation of clinical and subclinical hypocalcemia in primiparous and multiparous cows consumed limited calcium and phosphorus diet in close up period, Iranian Veterinary Journal, 13(55), 58-68. magiran.com/p1716250
کوکب فرامرزیان، محمدرحیم حاجی حاجیکلایی، محمد نوری، مهدی محبی فانی، علی شهریاری، بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی و بالینی در گاوهای شکم اول و چند شکم زایش تغذیه شده با جیره با کلسیم و فسفر محدود در دوره انتظار زایش. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1396؛ 13(55): 58-68. magiran.com/p1716250
Faramarziank., Haji Hajikolaei, M.R., Nourim., Mohebbi Fanim., Shahriari, A, Evaluation of clinical and subclinical hypocalcemia in primiparous and multiparous cows consumed limited calcium and phosphorus diet in close up period, Iranian Veterinary Journal, 2017; 13(55): 58-68. magiran.com/p1716250
کوکب فرامرزیان، محمدرحیم حاجی حاجیکلایی، محمد نوری، مهدی محبی فانی، علی شهریاری، "بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی و بالینی در گاوهای شکم اول و چند شکم زایش تغذیه شده با جیره با کلسیم و فسفر محدود در دوره انتظار زایش"، فصلنامه دامپزشکی ایران 13، شماره 55 (1396): 58-68. magiran.com/p1716250
Faramarziank., Haji Hajikolaei, M.R., Nourim., Mohebbi Fanim., Shahriari, A, "Evaluation of clinical and subclinical hypocalcemia in primiparous and multiparous cows consumed limited calcium and phosphorus diet in close up period", Iranian Veterinary Journal 13, no.55 (2017): 58-68. magiran.com/p1716250
کوکب فرامرزیان، محمدرحیم حاجی حاجیکلایی، محمد نوری، مهدی محبی فانی، علی شهریاری، (1396). 'بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی و بالینی در گاوهای شکم اول و چند شکم زایش تغذیه شده با جیره با کلسیم و فسفر محدود در دوره انتظار زایش'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 13(55)، صص.58-68. magiran.com/p1716250
Faramarziank., Haji Hajikolaei, M.R., Nourim., Mohebbi Fanim., Shahriari, A, (2017). 'Evaluation of clinical and subclinical hypocalcemia in primiparous and multiparous cows consumed limited calcium and phosphorus diet in close up period', Iranian Veterinary Journal, 13(55), pp.58-68. magiran.com/p1716250
کوکب فرامرزیان؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ محمد نوری؛ مهدی محبی فانی؛ علی شهریاری. "بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی و بالینی در گاوهای شکم اول و چند شکم زایش تغذیه شده با جیره با کلسیم و فسفر محدود در دوره انتظار زایش". فصلنامه دامپزشکی ایران، 13 ،55 ، 1396، 58-68. magiran.com/p1716250
Faramarziank.; Haji Hajikolaei; M.R.; Nourim.; Mohebbi Fanim.; Shahriari; A. "Evaluation of clinical and subclinical hypocalcemia in primiparous and multiparous cows consumed limited calcium and phosphorus diet in close up period", Iranian Veterinary Journal, 13, 55, 2017, 58-68. magiran.com/p1716250
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال