ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعد گورانی نژاد، بهمن مصلی نژاد، فرید براتی، محسن شاهی خشت، (1396). تغییرات غلظت سرمی تستوسترون در دو فصل گرم و سرد در سگ های منطقه اهواز، فصلنامه دامپزشکی ایران، 13(55)، 69-77. magiran.com/p1716251
Gooraninejads., Mosallanejadb., Baratif., Shahi Khesht, M, (2017). Changes of testosterone serum concentration in two seasons warm and cold in dogs of Ahvaz district, Iranian Veterinary Journal, 13(55), 69-77. magiran.com/p1716251
سعد گورانی نژاد، بهمن مصلی نژاد، فرید براتی، محسن شاهی خشت، تغییرات غلظت سرمی تستوسترون در دو فصل گرم و سرد در سگ های منطقه اهواز. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1396؛ 13(55): 69-77. magiran.com/p1716251
Gooraninejads., Mosallanejadb., Baratif., Shahi Khesht, M, Changes of testosterone serum concentration in two seasons warm and cold in dogs of Ahvaz district, Iranian Veterinary Journal, 2017; 13(55): 69-77. magiran.com/p1716251
سعد گورانی نژاد، بهمن مصلی نژاد، فرید براتی، محسن شاهی خشت، "تغییرات غلظت سرمی تستوسترون در دو فصل گرم و سرد در سگ های منطقه اهواز"، فصلنامه دامپزشکی ایران 13، شماره 55 (1396): 69-77. magiran.com/p1716251
Gooraninejads., Mosallanejadb., Baratif., Shahi Khesht, M, "Changes of testosterone serum concentration in two seasons warm and cold in dogs of Ahvaz district", Iranian Veterinary Journal 13, no.55 (2017): 69-77. magiran.com/p1716251
سعد گورانی نژاد، بهمن مصلی نژاد، فرید براتی، محسن شاهی خشت، (1396). 'تغییرات غلظت سرمی تستوسترون در دو فصل گرم و سرد در سگ های منطقه اهواز'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 13(55)، صص.69-77. magiran.com/p1716251
Gooraninejads., Mosallanejadb., Baratif., Shahi Khesht, M, (2017). 'Changes of testosterone serum concentration in two seasons warm and cold in dogs of Ahvaz district', Iranian Veterinary Journal, 13(55), pp.69-77. magiran.com/p1716251
سعد گورانی نژاد؛ بهمن مصلی نژاد؛ فرید براتی؛ محسن شاهی خشت. "تغییرات غلظت سرمی تستوسترون در دو فصل گرم و سرد در سگ های منطقه اهواز". فصلنامه دامپزشکی ایران، 13 ،55 ، 1396، 69-77. magiran.com/p1716251
Gooraninejads.; Mosallanejadb.; Baratif.; Shahi Khesht; M. "Changes of testosterone serum concentration in two seasons warm and cold in dogs of Ahvaz district", Iranian Veterinary Journal, 13, 55, 2017, 69-77. magiran.com/p1716251
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال