ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید مقدم، مقصود پیری ، محمد علی آذربایجانی، حسن متین همایی، (1396). اثر حفاظتی تمرین هوازی بر سرطان پستان بواسطه پروتئین TGF-β و ژن Smad-3 و MMP2 در موش های ماده، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 22(3)، 60-73. magiran.com/p1716468
Vahid Moghadam, Dr Maghsood Piri , Dr Mohammad Ali Azarbayjani, Dr Hasan Matin Homaee, (2017). The protective effect of aerobic exercise on breast cancer by TGFβ protein and Smad-3 and MMP2 gene in female mice, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 22(3), 60-73. magiran.com/p1716468
وحید مقدم، مقصود پیری ، محمد علی آذربایجانی، حسن متین همایی، اثر حفاظتی تمرین هوازی بر سرطان پستان بواسطه پروتئین TGF-β و ژن Smad-3 و MMP2 در موش های ماده. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1396؛ 22(3): 60-73. magiran.com/p1716468
Vahid Moghadam, Dr Maghsood Piri , Dr Mohammad Ali Azarbayjani, Dr Hasan Matin Homaee, The protective effect of aerobic exercise on breast cancer by TGFβ protein and Smad-3 and MMP2 gene in female mice, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2017; 22(3): 60-73. magiran.com/p1716468
وحید مقدم، مقصود پیری ، محمد علی آذربایجانی، حسن متین همایی، "اثر حفاظتی تمرین هوازی بر سرطان پستان بواسطه پروتئین TGF-β و ژن Smad-3 و MMP2 در موش های ماده"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 22، شماره 3 (1396): 60-73. magiran.com/p1716468
Vahid Moghadam, Dr Maghsood Piri , Dr Mohammad Ali Azarbayjani, Dr Hasan Matin Homaee, "The protective effect of aerobic exercise on breast cancer by TGFβ protein and Smad-3 and MMP2 gene in female mice", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 22, no.3 (2017): 60-73. magiran.com/p1716468
وحید مقدم، مقصود پیری ، محمد علی آذربایجانی، حسن متین همایی، (1396). 'اثر حفاظتی تمرین هوازی بر سرطان پستان بواسطه پروتئین TGF-β و ژن Smad-3 و MMP2 در موش های ماده'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 22(3)، صص.60-73. magiran.com/p1716468
Vahid Moghadam, Dr Maghsood Piri , Dr Mohammad Ali Azarbayjani, Dr Hasan Matin Homaee, (2017). 'The protective effect of aerobic exercise on breast cancer by TGFβ protein and Smad-3 and MMP2 gene in female mice', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 22(3), pp.60-73. magiran.com/p1716468
وحید مقدم؛ مقصود پیری ؛ محمد علی آذربایجانی؛ حسن متین همایی. "اثر حفاظتی تمرین هوازی بر سرطان پستان بواسطه پروتئین TGF-β و ژن Smad-3 و MMP2 در موش های ماده". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 22 ،3 ، 1396، 60-73. magiran.com/p1716468
Vahid Moghadam; Dr Maghsood Piri ; Dr Mohammad Ali Azarbayjani; Dr Hasan Matin Homaee. "The protective effect of aerobic exercise on breast cancer by TGFβ protein and Smad-3 and MMP2 gene in female mice", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 22, 3, 2017, 60-73. magiran.com/p1716468
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال