ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
برهان منصوری، افشین ملکی، مهری محموری، بهروز داوری ، سیروس شهسواری، (1396). ارزیابی ریسک فلزات سنگین در مواد آرایشی رژلب و رنگ مو توزیع شده در شهر سنندج در سال 1394، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 22(3)، 31-39. magiran.com/p1716472
Borhan Mansouri, Dr Afshin Maleli, Mehri Mahmoodi, Dr Behrooz Davari , Siroos Shahsavari, (2017). Risk assessment of heavy metals in lipstick and hair dye cosmetics products in Sanandaj, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 22(3), 31-39. magiran.com/p1716472
برهان منصوری، افشین ملکی، مهری محموری، بهروز داوری ، سیروس شهسواری، ارزیابی ریسک فلزات سنگین در مواد آرایشی رژلب و رنگ مو توزیع شده در شهر سنندج در سال 1394. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1396؛ 22(3): 31-39. magiran.com/p1716472
Borhan Mansouri, Dr Afshin Maleli, Mehri Mahmoodi, Dr Behrooz Davari , Siroos Shahsavari, Risk assessment of heavy metals in lipstick and hair dye cosmetics products in Sanandaj, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2017; 22(3): 31-39. magiran.com/p1716472
برهان منصوری، افشین ملکی، مهری محموری، بهروز داوری ، سیروس شهسواری، "ارزیابی ریسک فلزات سنگین در مواد آرایشی رژلب و رنگ مو توزیع شده در شهر سنندج در سال 1394"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 22، شماره 3 (1396): 31-39. magiran.com/p1716472
Borhan Mansouri, Dr Afshin Maleli, Mehri Mahmoodi, Dr Behrooz Davari , Siroos Shahsavari, "Risk assessment of heavy metals in lipstick and hair dye cosmetics products in Sanandaj", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 22, no.3 (2017): 31-39. magiran.com/p1716472
برهان منصوری، افشین ملکی، مهری محموری، بهروز داوری ، سیروس شهسواری، (1396). 'ارزیابی ریسک فلزات سنگین در مواد آرایشی رژلب و رنگ مو توزیع شده در شهر سنندج در سال 1394'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 22(3)، صص.31-39. magiran.com/p1716472
Borhan Mansouri, Dr Afshin Maleli, Mehri Mahmoodi, Dr Behrooz Davari , Siroos Shahsavari, (2017). 'Risk assessment of heavy metals in lipstick and hair dye cosmetics products in Sanandaj', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 22(3), pp.31-39. magiran.com/p1716472
برهان منصوری؛ افشین ملکی؛ مهری محموری؛ بهروز داوری ؛ سیروس شهسواری. "ارزیابی ریسک فلزات سنگین در مواد آرایشی رژلب و رنگ مو توزیع شده در شهر سنندج در سال 1394". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 22 ،3 ، 1396، 31-39. magiran.com/p1716472
Borhan Mansouri; Dr Afshin Maleli; Mehri Mahmoodi; Dr Behrooz Davari ; Siroos Shahsavari. "Risk assessment of heavy metals in lipstick and hair dye cosmetics products in Sanandaj", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 22, 3, 2017, 31-39. magiran.com/p1716472
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال