ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد هادی غفاری، افشین قنبرزاده، علی ولی پور چهارده چریک، (1396). ترکیب آنالیز مولفه های مستقل و ماشین بردار پشتیبان در تشخیص هوشمند عیب در ماشین های دوار، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(6)، 257-264. magiran.com/p1717329
Mohammad Hadi Ghafari, Afshin Ghanbarzadeh, Ali Valipour, (2017). Combination of independent component analysis and support vector machines for intelligent faults diagnosis of rotating machinery, Modares Mechanical Engineering, 17(6), 257-264. magiran.com/p1717329
محمد هادی غفاری، افشین قنبرزاده، علی ولی پور چهارده چریک، ترکیب آنالیز مولفه های مستقل و ماشین بردار پشتیبان در تشخیص هوشمند عیب در ماشین های دوار. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1396؛ 17(6): 257-264. magiran.com/p1717329
Mohammad Hadi Ghafari, Afshin Ghanbarzadeh, Ali Valipour, Combination of independent component analysis and support vector machines for intelligent faults diagnosis of rotating machinery, Modares Mechanical Engineering, 2017; 17(6): 257-264. magiran.com/p1717329
محمد هادی غفاری، افشین قنبرزاده، علی ولی پور چهارده چریک، "ترکیب آنالیز مولفه های مستقل و ماشین بردار پشتیبان در تشخیص هوشمند عیب در ماشین های دوار"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 17، شماره 6 (1396): 257-264. magiran.com/p1717329
Mohammad Hadi Ghafari, Afshin Ghanbarzadeh, Ali Valipour, "Combination of independent component analysis and support vector machines for intelligent faults diagnosis of rotating machinery", Modares Mechanical Engineering 17, no.6 (2017): 257-264. magiran.com/p1717329
محمد هادی غفاری، افشین قنبرزاده، علی ولی پور چهارده چریک، (1396). 'ترکیب آنالیز مولفه های مستقل و ماشین بردار پشتیبان در تشخیص هوشمند عیب در ماشین های دوار'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(6)، صص.257-264. magiran.com/p1717329
Mohammad Hadi Ghafari, Afshin Ghanbarzadeh, Ali Valipour, (2017). 'Combination of independent component analysis and support vector machines for intelligent faults diagnosis of rotating machinery', Modares Mechanical Engineering, 17(6), pp.257-264. magiran.com/p1717329
محمد هادی غفاری؛ افشین قنبرزاده؛ علی ولی پور چهارده چریک. "ترکیب آنالیز مولفه های مستقل و ماشین بردار پشتیبان در تشخیص هوشمند عیب در ماشین های دوار". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17 ،6 ، 1396، 257-264. magiran.com/p1717329
Mohammad Hadi Ghafari; Afshin Ghanbarzadeh; Ali Valipour. "Combination of independent component analysis and support vector machines for intelligent faults diagnosis of rotating machinery", Modares Mechanical Engineering, 17, 6, 2017, 257-264. magiran.com/p1717329
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال