ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد عبدی، اسیه عباسی دلویی، ایمان اکبری، (1396). پاسخ شاخص های قندی و آسیب بافت کبدی به یک دوره تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین، مجله فیض، 21(3)، 247-255. magiran.com/p1717685
Ahmad Abdi, Asieh Abbassi-Daloii, Iman Akbari, (2017). Response of glycemic index and liver tissue damage to aerobic exercise followed by coriander seed extract in streptozotocin-induced diabetic rats, Feyz, 21(3), 247-255. magiran.com/p1717685
احمد عبدی، اسیه عباسی دلویی، ایمان اکبری، پاسخ شاخص های قندی و آسیب بافت کبدی به یک دوره تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. مجله فیض، 1396؛ 21(3): 247-255. magiran.com/p1717685
Ahmad Abdi, Asieh Abbassi-Daloii, Iman Akbari, Response of glycemic index and liver tissue damage to aerobic exercise followed by coriander seed extract in streptozotocin-induced diabetic rats, Feyz, 2017; 21(3): 247-255. magiran.com/p1717685
احمد عبدی، اسیه عباسی دلویی، ایمان اکبری، "پاسخ شاخص های قندی و آسیب بافت کبدی به یک دوره تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین"، مجله فیض 21، شماره 3 (1396): 247-255. magiran.com/p1717685
Ahmad Abdi, Asieh Abbassi-Daloii, Iman Akbari, "Response of glycemic index and liver tissue damage to aerobic exercise followed by coriander seed extract in streptozotocin-induced diabetic rats", Feyz 21, no.3 (2017): 247-255. magiran.com/p1717685
احمد عبدی، اسیه عباسی دلویی، ایمان اکبری، (1396). 'پاسخ شاخص های قندی و آسیب بافت کبدی به یک دوره تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین'، مجله فیض، 21(3)، صص.247-255. magiran.com/p1717685
Ahmad Abdi, Asieh Abbassi-Daloii, Iman Akbari, (2017). 'Response of glycemic index and liver tissue damage to aerobic exercise followed by coriander seed extract in streptozotocin-induced diabetic rats', Feyz, 21(3), pp.247-255. magiran.com/p1717685
احمد عبدی؛ اسیه عباسی دلویی؛ ایمان اکبری. "پاسخ شاخص های قندی و آسیب بافت کبدی به یک دوره تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین". مجله فیض، 21 ،3 ، 1396، 247-255. magiran.com/p1717685
Ahmad Abdi; Asieh Abbassi-Daloii; Iman Akbari. "Response of glycemic index and liver tissue damage to aerobic exercise followed by coriander seed extract in streptozotocin-induced diabetic rats", Feyz, 21, 3, 2017, 247-255. magiran.com/p1717685
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال