ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی قدمی، محمود شارع پور، مریم نقوی، (1395). تدوین اهداف و گزینه های توسعه گردشگری در چارچوب تفکر ارزشی: مطالعه موردی فرح آباد ساری، فصلنامه روستا و توسعه، 19(4)، 1. magiran.com/p1717700
Mostafa Ghadami, Mahmoud Sharepour, Maryam Naghavi, (2017). Specifying the Objectives and Alternatives of Tourism Development within the Framework of Value-focused Thinking: A Case Study of Farahabad, Sari County of Iran, Journal of Village and Development, 19(4), 1. magiran.com/p1717700
مصطفی قدمی، محمود شارع پور، مریم نقوی، تدوین اهداف و گزینه های توسعه گردشگری در چارچوب تفکر ارزشی: مطالعه موردی فرح آباد ساری. فصلنامه روستا و توسعه، 1395؛ 19(4): 1. magiran.com/p1717700
Mostafa Ghadami, Mahmoud Sharepour, Maryam Naghavi, Specifying the Objectives and Alternatives of Tourism Development within the Framework of Value-focused Thinking: A Case Study of Farahabad, Sari County of Iran, Journal of Village and Development, 2017; 19(4): 1. magiran.com/p1717700
مصطفی قدمی، محمود شارع پور، مریم نقوی، "تدوین اهداف و گزینه های توسعه گردشگری در چارچوب تفکر ارزشی: مطالعه موردی فرح آباد ساری"، فصلنامه روستا و توسعه 19، شماره 4 (1395): 1. magiran.com/p1717700
Mostafa Ghadami, Mahmoud Sharepour, Maryam Naghavi, "Specifying the Objectives and Alternatives of Tourism Development within the Framework of Value-focused Thinking: A Case Study of Farahabad, Sari County of Iran", Journal of Village and Development 19, no.4 (2017): 1. magiran.com/p1717700
مصطفی قدمی، محمود شارع پور، مریم نقوی، (1395). 'تدوین اهداف و گزینه های توسعه گردشگری در چارچوب تفکر ارزشی: مطالعه موردی فرح آباد ساری'، فصلنامه روستا و توسعه، 19(4)، صص.1. magiran.com/p1717700
Mostafa Ghadami, Mahmoud Sharepour, Maryam Naghavi, (2017). 'Specifying the Objectives and Alternatives of Tourism Development within the Framework of Value-focused Thinking: A Case Study of Farahabad, Sari County of Iran', Journal of Village and Development, 19(4), pp.1. magiran.com/p1717700
مصطفی قدمی؛ محمود شارع پور؛ مریم نقوی. "تدوین اهداف و گزینه های توسعه گردشگری در چارچوب تفکر ارزشی: مطالعه موردی فرح آباد ساری". فصلنامه روستا و توسعه، 19 ،4 ، 1395، 1. magiran.com/p1717700
Mostafa Ghadami; Mahmoud Sharepour; Maryam Naghavi. "Specifying the Objectives and Alternatives of Tourism Development within the Framework of Value-focused Thinking: A Case Study of Farahabad, Sari County of Iran", Journal of Village and Development, 19, 4, 2017, 1. magiran.com/p1717700
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال