ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جعفر یعقوبی، مریم زیارتی، علی شمس، (1395). تحلیل عاملی راهکارهای بهبود توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار روستایی: مطالعه موردی شهرستان شیروان، فصلنامه روستا و توسعه، 19(4)، 77. magiran.com/p1717703
Jafar Yaghoubi, Maryam Ziyarati, Ali Shams, (2017). Factor Analysis of Solutions for Improving Occupational Empowerment of Rural Female-Headed Households: A Case Study of Shirvan County of Iran, Journal of Village and Development, 19(4), 77. magiran.com/p1717703
جعفر یعقوبی، مریم زیارتی، علی شمس، تحلیل عاملی راهکارهای بهبود توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار روستایی: مطالعه موردی شهرستان شیروان. فصلنامه روستا و توسعه، 1395؛ 19(4): 77. magiran.com/p1717703
Jafar Yaghoubi, Maryam Ziyarati, Ali Shams, Factor Analysis of Solutions for Improving Occupational Empowerment of Rural Female-Headed Households: A Case Study of Shirvan County of Iran, Journal of Village and Development, 2017; 19(4): 77. magiran.com/p1717703
جعفر یعقوبی، مریم زیارتی، علی شمس، "تحلیل عاملی راهکارهای بهبود توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار روستایی: مطالعه موردی شهرستان شیروان"، فصلنامه روستا و توسعه 19، شماره 4 (1395): 77. magiran.com/p1717703
Jafar Yaghoubi, Maryam Ziyarati, Ali Shams, "Factor Analysis of Solutions for Improving Occupational Empowerment of Rural Female-Headed Households: A Case Study of Shirvan County of Iran", Journal of Village and Development 19, no.4 (2017): 77. magiran.com/p1717703
جعفر یعقوبی، مریم زیارتی، علی شمس، (1395). 'تحلیل عاملی راهکارهای بهبود توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار روستایی: مطالعه موردی شهرستان شیروان'، فصلنامه روستا و توسعه، 19(4)، صص.77. magiran.com/p1717703
Jafar Yaghoubi, Maryam Ziyarati, Ali Shams, (2017). 'Factor Analysis of Solutions for Improving Occupational Empowerment of Rural Female-Headed Households: A Case Study of Shirvan County of Iran', Journal of Village and Development, 19(4), pp.77. magiran.com/p1717703
جعفر یعقوبی؛ مریم زیارتی؛ علی شمس. "تحلیل عاملی راهکارهای بهبود توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار روستایی: مطالعه موردی شهرستان شیروان". فصلنامه روستا و توسعه، 19 ،4 ، 1395، 77. magiran.com/p1717703
Jafar Yaghoubi; Maryam Ziyarati; Ali Shams. "Factor Analysis of Solutions for Improving Occupational Empowerment of Rural Female-Headed Households: A Case Study of Shirvan County of Iran", Journal of Village and Development, 19, 4, 2017, 77. magiran.com/p1717703
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال