ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صالح شاهرخی ساردویی، خلیل کلانتری، بهروز حسن پور، (1395). اولویت بندی دهیاری های بخش مرکزی شهرستان جیرفت بر مبنای معیارهای توسعه روستایی، فصلنامه روستا و توسعه، 19(4)، 93. magiran.com/p1717704
Saleh Shahrokhi Sardoo, Khalil Kalantari, Behrooz Hassanpoor, (2017). Prioritization of Rural Municipalities (RMs) of Central District in Jiroft County of Iran, Based on Rural Development Criteria, Journal of Village and Development, 19(4), 93. magiran.com/p1717704
صالح شاهرخی ساردویی، خلیل کلانتری، بهروز حسن پور، اولویت بندی دهیاری های بخش مرکزی شهرستان جیرفت بر مبنای معیارهای توسعه روستایی. فصلنامه روستا و توسعه، 1395؛ 19(4): 93. magiran.com/p1717704
Saleh Shahrokhi Sardoo, Khalil Kalantari, Behrooz Hassanpoor, Prioritization of Rural Municipalities (RMs) of Central District in Jiroft County of Iran, Based on Rural Development Criteria, Journal of Village and Development, 2017; 19(4): 93. magiran.com/p1717704
صالح شاهرخی ساردویی، خلیل کلانتری، بهروز حسن پور، "اولویت بندی دهیاری های بخش مرکزی شهرستان جیرفت بر مبنای معیارهای توسعه روستایی"، فصلنامه روستا و توسعه 19، شماره 4 (1395): 93. magiran.com/p1717704
Saleh Shahrokhi Sardoo, Khalil Kalantari, Behrooz Hassanpoor, "Prioritization of Rural Municipalities (RMs) of Central District in Jiroft County of Iran, Based on Rural Development Criteria", Journal of Village and Development 19, no.4 (2017): 93. magiran.com/p1717704
صالح شاهرخی ساردویی، خلیل کلانتری، بهروز حسن پور، (1395). 'اولویت بندی دهیاری های بخش مرکزی شهرستان جیرفت بر مبنای معیارهای توسعه روستایی'، فصلنامه روستا و توسعه، 19(4)، صص.93. magiran.com/p1717704
Saleh Shahrokhi Sardoo, Khalil Kalantari, Behrooz Hassanpoor, (2017). 'Prioritization of Rural Municipalities (RMs) of Central District in Jiroft County of Iran, Based on Rural Development Criteria', Journal of Village and Development, 19(4), pp.93. magiran.com/p1717704
صالح شاهرخی ساردویی؛ خلیل کلانتری؛ بهروز حسن پور. "اولویت بندی دهیاری های بخش مرکزی شهرستان جیرفت بر مبنای معیارهای توسعه روستایی". فصلنامه روستا و توسعه، 19 ،4 ، 1395، 93. magiran.com/p1717704
Saleh Shahrokhi Sardoo; Khalil Kalantari; Behrooz Hassanpoor. "Prioritization of Rural Municipalities (RMs) of Central District in Jiroft County of Iran, Based on Rural Development Criteria", Journal of Village and Development, 19, 4, 2017, 93. magiran.com/p1717704
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال