ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد باقر آرایش، (1395). سازوکارهای توسعه گردشگری روستایی در حوزه طبیعی: مطالعه موردی روستای حیدرآباد، شهرستان ایلام، فصلنامه روستا و توسعه، 19(4)، 121. magiran.com/p1717705
Mohammad Bagher Arayesh, (2017). Mechanisms of Rural Tourism with Emphasis on the Natural Tourism: A Case Study of Heidarabad Village, Ilam County of Iran, Journal of Village and Development, 19(4), 121. magiran.com/p1717705
محمد باقر آرایش، سازوکارهای توسعه گردشگری روستایی در حوزه طبیعی: مطالعه موردی روستای حیدرآباد، شهرستان ایلام. فصلنامه روستا و توسعه، 1395؛ 19(4): 121. magiran.com/p1717705
Mohammad Bagher Arayesh, Mechanisms of Rural Tourism with Emphasis on the Natural Tourism: A Case Study of Heidarabad Village, Ilam County of Iran, Journal of Village and Development, 2017; 19(4): 121. magiran.com/p1717705
محمد باقر آرایش، "سازوکارهای توسعه گردشگری روستایی در حوزه طبیعی: مطالعه موردی روستای حیدرآباد، شهرستان ایلام"، فصلنامه روستا و توسعه 19، شماره 4 (1395): 121. magiran.com/p1717705
Mohammad Bagher Arayesh, "Mechanisms of Rural Tourism with Emphasis on the Natural Tourism: A Case Study of Heidarabad Village, Ilam County of Iran", Journal of Village and Development 19, no.4 (2017): 121. magiran.com/p1717705
محمد باقر آرایش، (1395). 'سازوکارهای توسعه گردشگری روستایی در حوزه طبیعی: مطالعه موردی روستای حیدرآباد، شهرستان ایلام'، فصلنامه روستا و توسعه، 19(4)، صص.121. magiran.com/p1717705
Mohammad Bagher Arayesh, (2017). 'Mechanisms of Rural Tourism with Emphasis on the Natural Tourism: A Case Study of Heidarabad Village, Ilam County of Iran', Journal of Village and Development, 19(4), pp.121. magiran.com/p1717705
محمد باقر آرایش. "سازوکارهای توسعه گردشگری روستایی در حوزه طبیعی: مطالعه موردی روستای حیدرآباد، شهرستان ایلام". فصلنامه روستا و توسعه، 19 ،4 ، 1395، 121. magiran.com/p1717705
Mohammad Bagher Arayesh. "Mechanisms of Rural Tourism with Emphasis on the Natural Tourism: A Case Study of Heidarabad Village, Ilam County of Iran", Journal of Village and Development, 19, 4, 2017, 121. magiran.com/p1717705
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال