ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن افراخته، وحید ریاحی، حمید جلالیان، سودابه سرایی، (1395). سنجش رضایت مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیکی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در استان اصفهان، فصلنامه روستا و توسعه، 19(4)، 143. magiran.com/p1717706
Hassan Afrakhteh, Vahid Riahi, Hamid ], Jalalian, Soodabeh Saraei, (2017). Evaluating the Customer Satisfaction of E-Services Quality in Rural ICT Offices in Isfahan Province of Iran, Journal of Village and Development, 19(4), 143. magiran.com/p1717706
حسن افراخته، وحید ریاحی، حمید جلالیان، سودابه سرایی، سنجش رضایت مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیکی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در استان اصفهان. فصلنامه روستا و توسعه، 1395؛ 19(4): 143. magiran.com/p1717706
Hassan Afrakhteh, Vahid Riahi, Hamid ], Jalalian, Soodabeh Saraei, Evaluating the Customer Satisfaction of E-Services Quality in Rural ICT Offices in Isfahan Province of Iran, Journal of Village and Development, 2017; 19(4): 143. magiran.com/p1717706
حسن افراخته، وحید ریاحی، حمید جلالیان، سودابه سرایی، "سنجش رضایت مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیکی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در استان اصفهان"، فصلنامه روستا و توسعه 19، شماره 4 (1395): 143. magiran.com/p1717706
Hassan Afrakhteh, Vahid Riahi, Hamid ], Jalalian, Soodabeh Saraei, "Evaluating the Customer Satisfaction of E-Services Quality in Rural ICT Offices in Isfahan Province of Iran", Journal of Village and Development 19, no.4 (2017): 143. magiran.com/p1717706
حسن افراخته، وحید ریاحی، حمید جلالیان، سودابه سرایی، (1395). 'سنجش رضایت مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیکی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در استان اصفهان'، فصلنامه روستا و توسعه، 19(4)، صص.143. magiran.com/p1717706
Hassan Afrakhteh, Vahid Riahi, Hamid ], Jalalian, Soodabeh Saraei, (2017). 'Evaluating the Customer Satisfaction of E-Services Quality in Rural ICT Offices in Isfahan Province of Iran', Journal of Village and Development, 19(4), pp.143. magiran.com/p1717706
حسن افراخته؛ وحید ریاحی؛ حمید جلالیان؛ سودابه سرایی. "سنجش رضایت مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیکی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در استان اصفهان". فصلنامه روستا و توسعه، 19 ،4 ، 1395، 143. magiran.com/p1717706
Hassan Afrakhteh; Vahid Riahi; Hamid ]; Jalalian; Soodabeh Saraei. "Evaluating the Customer Satisfaction of E-Services Quality in Rural ICT Offices in Isfahan Province of Iran", Journal of Village and Development, 19, 4, 2017, 143. magiran.com/p1717706
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال