ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صغری خظردوست ، فهیمه قطبی زاده، شیوا گلنواز، معصومه شفاعت، (1396). بررسی طول مدت دفع لوشیا و ارتباط آن با یافته های سونوگرافیک رحم پس از زایمان طبیعی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 75(3)، 187-193. magiran.com/p1718439
Soghra Khazardoost , Fahimeh Ghotbizadeh, Shiva Golnavaz, Masoumeh Shafaat, (2017). The relationship between ultrasonic findings of postpartum uterus after normal vaginal delivery and the duration of lochia discharge, Tehran University Medical Journal, 75(3), 187-193. magiran.com/p1718439
صغری خظردوست ، فهیمه قطبی زاده، شیوا گلنواز، معصومه شفاعت، بررسی طول مدت دفع لوشیا و ارتباط آن با یافته های سونوگرافیک رحم پس از زایمان طبیعی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1396؛ 75(3): 187-193. magiran.com/p1718439
Soghra Khazardoost , Fahimeh Ghotbizadeh, Shiva Golnavaz, Masoumeh Shafaat, The relationship between ultrasonic findings of postpartum uterus after normal vaginal delivery and the duration of lochia discharge, Tehran University Medical Journal, 2017; 75(3): 187-193. magiran.com/p1718439
صغری خظردوست ، فهیمه قطبی زاده، شیوا گلنواز، معصومه شفاعت، "بررسی طول مدت دفع لوشیا و ارتباط آن با یافته های سونوگرافیک رحم پس از زایمان طبیعی"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 75، شماره 3 (1396): 187-193. magiran.com/p1718439
Soghra Khazardoost , Fahimeh Ghotbizadeh, Shiva Golnavaz, Masoumeh Shafaat, "The relationship between ultrasonic findings of postpartum uterus after normal vaginal delivery and the duration of lochia discharge", Tehran University Medical Journal 75, no.3 (2017): 187-193. magiran.com/p1718439
صغری خظردوست ، فهیمه قطبی زاده، شیوا گلنواز، معصومه شفاعت، (1396). 'بررسی طول مدت دفع لوشیا و ارتباط آن با یافته های سونوگرافیک رحم پس از زایمان طبیعی'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 75(3)، صص.187-193. magiran.com/p1718439
Soghra Khazardoost , Fahimeh Ghotbizadeh, Shiva Golnavaz, Masoumeh Shafaat, (2017). 'The relationship between ultrasonic findings of postpartum uterus after normal vaginal delivery and the duration of lochia discharge', Tehran University Medical Journal, 75(3), pp.187-193. magiran.com/p1718439
صغری خظردوست ؛ فهیمه قطبی زاده؛ شیوا گلنواز؛ معصومه شفاعت. "بررسی طول مدت دفع لوشیا و ارتباط آن با یافته های سونوگرافیک رحم پس از زایمان طبیعی". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 75 ،3 ، 1396، 187-193. magiran.com/p1718439
Soghra Khazardoost ; Fahimeh Ghotbizadeh; Shiva Golnavaz; Masoumeh Shafaat. "The relationship between ultrasonic findings of postpartum uterus after normal vaginal delivery and the duration of lochia discharge", Tehran University Medical Journal, 75, 3, 2017, 187-193. magiran.com/p1718439
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال