ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اصغر جسمی مرغزار، فرشته عراقیان مجرد، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، (1396). نقد مقاله: «شناسایی گلوگاه ها و موارد بروز کسورات درامدهای اختصاصی مراکز بهداشتی- درمانی استان آذربایجان شرقی»، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 14(2)، 49-50. magiran.com/p1718486
Ali Asghar Jesmi-Marghzar, Fershteh Araghian-Mojarad, Akram Sanagoo, Leila Jouybari, (2017). Critical Appraisal: Identifying the Bottlenecks on the Fractions of Dedicated Revenues of Health Centers in East Azerbaijan Province, Iran, Health Information Management, 14(2), 49-50. magiran.com/p1718486
علی اصغر جسمی مرغزار، فرشته عراقیان مجرد، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، نقد مقاله: «شناسایی گلوگاه ها و موارد بروز کسورات درامدهای اختصاصی مراکز بهداشتی- درمانی استان آذربایجان شرقی». نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1396؛ 14(2): 49-50. magiran.com/p1718486
Ali Asghar Jesmi-Marghzar, Fershteh Araghian-Mojarad, Akram Sanagoo, Leila Jouybari, Critical Appraisal: Identifying the Bottlenecks on the Fractions of Dedicated Revenues of Health Centers in East Azerbaijan Province, Iran, Health Information Management, 2017; 14(2): 49-50. magiran.com/p1718486
علی اصغر جسمی مرغزار، فرشته عراقیان مجرد، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، "نقد مقاله: «شناسایی گلوگاه ها و موارد بروز کسورات درامدهای اختصاصی مراکز بهداشتی- درمانی استان آذربایجان شرقی»"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 14، شماره 2 (1396): 49-50. magiran.com/p1718486
Ali Asghar Jesmi-Marghzar, Fershteh Araghian-Mojarad, Akram Sanagoo, Leila Jouybari, "Critical Appraisal: Identifying the Bottlenecks on the Fractions of Dedicated Revenues of Health Centers in East Azerbaijan Province, Iran", Health Information Management 14, no.2 (2017): 49-50. magiran.com/p1718486
علی اصغر جسمی مرغزار، فرشته عراقیان مجرد، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، (1396). 'نقد مقاله: «شناسایی گلوگاه ها و موارد بروز کسورات درامدهای اختصاصی مراکز بهداشتی- درمانی استان آذربایجان شرقی»'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 14(2)، صص.49-50. magiran.com/p1718486
Ali Asghar Jesmi-Marghzar, Fershteh Araghian-Mojarad, Akram Sanagoo, Leila Jouybari, (2017). 'Critical Appraisal: Identifying the Bottlenecks on the Fractions of Dedicated Revenues of Health Centers in East Azerbaijan Province, Iran', Health Information Management, 14(2), pp.49-50. magiran.com/p1718486
علی اصغر جسمی مرغزار؛ فرشته عراقیان مجرد؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری. "نقد مقاله: «شناسایی گلوگاه ها و موارد بروز کسورات درامدهای اختصاصی مراکز بهداشتی- درمانی استان آذربایجان شرقی»". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 14 ،2 ، 1396، 49-50. magiran.com/p1718486
Ali Asghar Jesmi-Marghzar; Fershteh Araghian-Mojarad; Akram Sanagoo; Leila Jouybari. "Critical Appraisal: Identifying the Bottlenecks on the Fractions of Dedicated Revenues of Health Centers in East Azerbaijan Province, Iran", Health Information Management, 14, 2, 2017, 49-50. magiran.com/p1718486
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال