ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد سحاب نگاه، ذبیح الله خاکسار، هادی کاظمی، هادی علیقلی، مریم صفاهانی، سید مصطفی مدرس موسوی، شاهین محمد صادقی، (1393). نقش گیرنده های دوپامین در طول رشد مغز، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 2(3)، 65-76. magiran.com/p1718510
Sajad Sahab Negah, Zabihollah Khaksar, Hadi Kazemi, Hadi Aligholi, Maryam Safahani, Sayed Mostafa Modarres Mousavi, Shahin Mohammad Sadeghi, (2014). The Role of Dopamine Receptors during Brain Development, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 2(3), 65-76. magiran.com/p1718510
سجاد سحاب نگاه، ذبیح الله خاکسار، هادی کاظمی، هادی علیقلی، مریم صفاهانی، سید مصطفی مدرس موسوی، شاهین محمد صادقی، نقش گیرنده های دوپامین در طول رشد مغز. فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 1393؛ 2(3): 65-76. magiran.com/p1718510
Sajad Sahab Negah, Zabihollah Khaksar, Hadi Kazemi, Hadi Aligholi, Maryam Safahani, Sayed Mostafa Modarres Mousavi, Shahin Mohammad Sadeghi, The Role of Dopamine Receptors during Brain Development, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 2014; 2(3): 65-76. magiran.com/p1718510
سجاد سحاب نگاه، ذبیح الله خاکسار، هادی کاظمی، هادی علیقلی، مریم صفاهانی، سید مصطفی مدرس موسوی، شاهین محمد صادقی، "نقش گیرنده های دوپامین در طول رشد مغز"، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 2، شماره 3 (1393): 65-76. magiran.com/p1718510
Sajad Sahab Negah, Zabihollah Khaksar, Hadi Kazemi, Hadi Aligholi, Maryam Safahani, Sayed Mostafa Modarres Mousavi, Shahin Mohammad Sadeghi, "The Role of Dopamine Receptors during Brain Development", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 2, no.3 (2014): 65-76. magiran.com/p1718510
سجاد سحاب نگاه، ذبیح الله خاکسار، هادی کاظمی، هادی علیقلی، مریم صفاهانی، سید مصطفی مدرس موسوی، شاهین محمد صادقی، (1393). 'نقش گیرنده های دوپامین در طول رشد مغز'، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 2(3)، صص.65-76. magiran.com/p1718510
Sajad Sahab Negah, Zabihollah Khaksar, Hadi Kazemi, Hadi Aligholi, Maryam Safahani, Sayed Mostafa Modarres Mousavi, Shahin Mohammad Sadeghi, (2014). 'The Role of Dopamine Receptors during Brain Development', The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 2(3), pp.65-76. magiran.com/p1718510
سجاد سحاب نگاه؛ ذبیح الله خاکسار؛ هادی کاظمی؛ هادی علیقلی؛ مریم صفاهانی؛ سید مصطفی مدرس موسوی؛ شاهین محمد صادقی. "نقش گیرنده های دوپامین در طول رشد مغز". فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 2 ،3 ، 1393، 65-76. magiran.com/p1718510
Sajad Sahab Negah; Zabihollah Khaksar; Hadi Kazemi; Hadi Aligholi; Maryam Safahani; Sayed Mostafa Modarres Mousavi; Shahin Mohammad Sadeghi. "The Role of Dopamine Receptors during Brain Development", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 2, 3, 2014, 65-76. magiran.com/p1718510
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال