ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف یحیی پور، جمیله آقاتبار رودباری ، نوین نیک بخش، سیمین موعودی، (1396). شناسایی حیطه های مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی بابل، مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 9(1)، 67-71. magiran.com/p1719231
Y. Yahyapour, J. Aghatabar-Roudbari , N. Nikbakhsh, S. Mouodi S, (2017). Identify Aspects of Scientific Authority in Babol University of Medical Sciences, Research IN Medical Education, 9(1), 67-71. magiran.com/p1719231
یوسف یحیی پور، جمیله آقاتبار رودباری ، نوین نیک بخش، سیمین موعودی، شناسایی حیطه های مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی بابل. مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 1396؛ 9(1): 67-71. magiran.com/p1719231
Y. Yahyapour, J. Aghatabar-Roudbari , N. Nikbakhsh, S. Mouodi S, Identify Aspects of Scientific Authority in Babol University of Medical Sciences, Research IN Medical Education, 2017; 9(1): 67-71. magiran.com/p1719231
یوسف یحیی پور، جمیله آقاتبار رودباری ، نوین نیک بخش، سیمین موعودی، "شناسایی حیطه های مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی بابل"، مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی 9، شماره 1 (1396): 67-71. magiran.com/p1719231
Y. Yahyapour, J. Aghatabar-Roudbari , N. Nikbakhsh, S. Mouodi S, "Identify Aspects of Scientific Authority in Babol University of Medical Sciences", Research IN Medical Education 9, no.1 (2017): 67-71. magiran.com/p1719231
یوسف یحیی پور، جمیله آقاتبار رودباری ، نوین نیک بخش، سیمین موعودی، (1396). 'شناسایی حیطه های مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی بابل'، مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 9(1)، صص.67-71. magiran.com/p1719231
Y. Yahyapour, J. Aghatabar-Roudbari , N. Nikbakhsh, S. Mouodi S, (2017). 'Identify Aspects of Scientific Authority in Babol University of Medical Sciences', Research IN Medical Education, 9(1), pp.67-71. magiran.com/p1719231
یوسف یحیی پور؛ جمیله آقاتبار رودباری ؛ نوین نیک بخش؛ سیمین موعودی. "شناسایی حیطه های مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی بابل". مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 9 ،1 ، 1396، 67-71. magiran.com/p1719231
Y. Yahyapour; J. Aghatabar-Roudbari ; N. Nikbakhsh; S. Mouodi S. "Identify Aspects of Scientific Authority in Babol University of Medical Sciences", Research IN Medical Education, 9, 1, 2017, 67-71. magiran.com/p1719231
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال