ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمدعلی حسینی زاده، زینب فرهادی، مهرشاد غفاری زاده، (1396). جنگ یمن و القاعده شبه جزیره (2015-2016)، فصلنامه علوم سیاسی، 20(1)، 129-149. magiran.com/p1719493
Seyed Mohammad Ali Hosseinzadeh, Mehrshad Qaffarizadeh, Mehrshad Qaffarizadeh, (2017). The War between Yemen and Al-Qaeda in Arabian Peninsula (2016-2015), Political Science, 20(1), 129-149. magiran.com/p1719493
سید محمدعلی حسینی زاده، زینب فرهادی، مهرشاد غفاری زاده، جنگ یمن و القاعده شبه جزیره (2015-2016). فصلنامه علوم سیاسی، 1396؛ 20(1): 129-149. magiran.com/p1719493
Seyed Mohammad Ali Hosseinzadeh, Mehrshad Qaffarizadeh, Mehrshad Qaffarizadeh, The War between Yemen and Al-Qaeda in Arabian Peninsula (2016-2015), Political Science, 2017; 20(1): 129-149. magiran.com/p1719493
سید محمدعلی حسینی زاده، زینب فرهادی، مهرشاد غفاری زاده، "جنگ یمن و القاعده شبه جزیره (2015-2016)"، فصلنامه علوم سیاسی 20، شماره 1 (1396): 129-149. magiran.com/p1719493
Seyed Mohammad Ali Hosseinzadeh, Mehrshad Qaffarizadeh, Mehrshad Qaffarizadeh, "The War between Yemen and Al-Qaeda in Arabian Peninsula (2016-2015)", Political Science 20, no.1 (2017): 129-149. magiran.com/p1719493
سید محمدعلی حسینی زاده، زینب فرهادی، مهرشاد غفاری زاده، (1396). 'جنگ یمن و القاعده شبه جزیره (2015-2016)'، فصلنامه علوم سیاسی، 20(1)، صص.129-149. magiran.com/p1719493
Seyed Mohammad Ali Hosseinzadeh, Mehrshad Qaffarizadeh, Mehrshad Qaffarizadeh, (2017). 'The War between Yemen and Al-Qaeda in Arabian Peninsula (2016-2015)', Political Science, 20(1), pp.129-149. magiran.com/p1719493
سید محمدعلی حسینی زاده؛ زینب فرهادی؛ مهرشاد غفاری زاده. "جنگ یمن و القاعده شبه جزیره (2015-2016)". فصلنامه علوم سیاسی، 20 ،1 ، 1396، 129-149. magiran.com/p1719493
Seyed Mohammad Ali Hosseinzadeh; Mehrshad Qaffarizadeh; Mehrshad Qaffarizadeh. "The War between Yemen and Al-Qaeda in Arabian Peninsula (2016-2015)", Political Science, 20, 1, 2017, 129-149. magiran.com/p1719493
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال