ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرضا بهره مند ، پروانه حاتمی گل مکانی، (1395). معرفی نرم افزار آموزشی محاسبه نیمرخ سطح آب در کانال های روباز، نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، 5(2)، 53-59. magiran.com/p1719606
A.R. Bahremand , P. Hatami Golmakani, (2017). Introduction of the educational software for calculating water surface profiles in open channels, Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 5(2), 53-59. magiran.com/p1719606
عبدالرضا بهره مند ، پروانه حاتمی گل مکانی، معرفی نرم افزار آموزشی محاسبه نیمرخ سطح آب در کانال های روباز. نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، 1395؛ 5(2): 53-59. magiran.com/p1719606
A.R. Bahremand , P. Hatami Golmakani, Introduction of the educational software for calculating water surface profiles in open channels, Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 2017; 5(2): 53-59. magiran.com/p1719606
عبدالرضا بهره مند ، پروانه حاتمی گل مکانی، "معرفی نرم افزار آموزشی محاسبه نیمرخ سطح آب در کانال های روباز"، نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 5، شماره 2 (1395): 53-59. magiran.com/p1719606
A.R. Bahremand , P. Hatami Golmakani, "Introduction of the educational software for calculating water surface profiles in open channels", Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources 5, no.2 (2017): 53-59. magiran.com/p1719606
عبدالرضا بهره مند ، پروانه حاتمی گل مکانی، (1395). 'معرفی نرم افزار آموزشی محاسبه نیمرخ سطح آب در کانال های روباز'، نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، 5(2)، صص.53-59. magiran.com/p1719606
A.R. Bahremand , P. Hatami Golmakani, (2017). 'Introduction of the educational software for calculating water surface profiles in open channels', Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 5(2), pp.53-59. magiran.com/p1719606
عبدالرضا بهره مند ؛ پروانه حاتمی گل مکانی. "معرفی نرم افزار آموزشی محاسبه نیمرخ سطح آب در کانال های روباز". نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، 5 ،2 ، 1395، 53-59. magiran.com/p1719606
A.R. Bahremand ; P. Hatami Golmakani. "Introduction of the educational software for calculating water surface profiles in open channels", Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 5, 2, 2017, 53-59. magiran.com/p1719606
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال