ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه جعفری میانایی، حمیدرضا عسگری، محسن حسینعلی زاده، (1395). سیستم های آگروفارستری راهکاری مناسب به منظور بهبود حاصل خیزی و حفاظت خاک در مناطق خشک و نیمه خشک، نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، 5(2)، 1-17. magiran.com/p1719609
F. Jafari Mianaei , H.R. Asgari, M. Hosseinalizadeh, (2017). Agroforestry systems a suitable approach to improve fertility and soil conservation in arid and semi-arid areas, Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 5(2), 1-17. magiran.com/p1719609
فاطمه جعفری میانایی، حمیدرضا عسگری، محسن حسینعلی زاده، سیستم های آگروفارستری راهکاری مناسب به منظور بهبود حاصل خیزی و حفاظت خاک در مناطق خشک و نیمه خشک. نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، 1395؛ 5(2): 1-17. magiran.com/p1719609
F. Jafari Mianaei , H.R. Asgari, M. Hosseinalizadeh, Agroforestry systems a suitable approach to improve fertility and soil conservation in arid and semi-arid areas, Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 2017; 5(2): 1-17. magiran.com/p1719609
فاطمه جعفری میانایی، حمیدرضا عسگری، محسن حسینعلی زاده، "سیستم های آگروفارستری راهکاری مناسب به منظور بهبود حاصل خیزی و حفاظت خاک در مناطق خشک و نیمه خشک"، نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 5، شماره 2 (1395): 1-17. magiran.com/p1719609
F. Jafari Mianaei , H.R. Asgari, M. Hosseinalizadeh, "Agroforestry systems a suitable approach to improve fertility and soil conservation in arid and semi-arid areas", Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources 5, no.2 (2017): 1-17. magiran.com/p1719609
فاطمه جعفری میانایی، حمیدرضا عسگری، محسن حسینعلی زاده، (1395). 'سیستم های آگروفارستری راهکاری مناسب به منظور بهبود حاصل خیزی و حفاظت خاک در مناطق خشک و نیمه خشک'، نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، 5(2)، صص.1-17. magiran.com/p1719609
F. Jafari Mianaei , H.R. Asgari, M. Hosseinalizadeh, (2017). 'Agroforestry systems a suitable approach to improve fertility and soil conservation in arid and semi-arid areas', Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 5(2), pp.1-17. magiran.com/p1719609
فاطمه جعفری میانایی؛ حمیدرضا عسگری؛ محسن حسینعلی زاده. "سیستم های آگروفارستری راهکاری مناسب به منظور بهبود حاصل خیزی و حفاظت خاک در مناطق خشک و نیمه خشک". نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، 5 ،2 ، 1395، 1-17. magiran.com/p1719609
F. Jafari Mianaei ; H.R. Asgari; M. Hosseinalizadeh. "Agroforestry systems a suitable approach to improve fertility and soil conservation in arid and semi-arid areas", Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 5, 2, 2017, 1-17. magiran.com/p1719609
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال