ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل پیش بهار، سید عرقان کهنه پوشی، جواد حسین زاد، سحر عابدی، (1396). بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر تولید سیب زمینی استان کردستان با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم لیوبل، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 25(97)، 219. magiran.com/p1719611
S. Pishbahar, S.E. Kohnehpooshi, J. Hosseinzad, S. Abedi, (2017). Survey Existence Financial Restrictions and Its Effects on Potato Production of Kurdistan Province Using Lewbel's Indirect Production Function, Agricultural Economic and Development, 25(97), 219. magiran.com/p1719611
اسماعیل پیش بهار، سید عرقان کهنه پوشی، جواد حسین زاد، سحر عابدی، بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر تولید سیب زمینی استان کردستان با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم لیوبل. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 1396؛ 25(97): 219. magiran.com/p1719611
S. Pishbahar, S.E. Kohnehpooshi, J. Hosseinzad, S. Abedi, Survey Existence Financial Restrictions and Its Effects on Potato Production of Kurdistan Province Using Lewbel's Indirect Production Function, Agricultural Economic and Development, 2017; 25(97): 219. magiran.com/p1719611
اسماعیل پیش بهار، سید عرقان کهنه پوشی، جواد حسین زاد، سحر عابدی، "بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر تولید سیب زمینی استان کردستان با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم لیوبل"، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه 25، شماره 97 (1396): 219. magiran.com/p1719611
S. Pishbahar, S.E. Kohnehpooshi, J. Hosseinzad, S. Abedi, "Survey Existence Financial Restrictions and Its Effects on Potato Production of Kurdistan Province Using Lewbel's Indirect Production Function", Agricultural Economic and Development 25, no.97 (2017): 219. magiran.com/p1719611
اسماعیل پیش بهار، سید عرقان کهنه پوشی، جواد حسین زاد، سحر عابدی، (1396). 'بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر تولید سیب زمینی استان کردستان با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم لیوبل'، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 25(97)، صص.219. magiran.com/p1719611
S. Pishbahar, S.E. Kohnehpooshi, J. Hosseinzad, S. Abedi, (2017). 'Survey Existence Financial Restrictions and Its Effects on Potato Production of Kurdistan Province Using Lewbel's Indirect Production Function', Agricultural Economic and Development, 25(97), pp.219. magiran.com/p1719611
اسماعیل پیش بهار؛ سید عرقان کهنه پوشی؛ جواد حسین زاد؛ سحر عابدی. "بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر تولید سیب زمینی استان کردستان با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم لیوبل". فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 25 ،97 ، 1396، 219. magiran.com/p1719611
S. Pishbahar; S.E. Kohnehpooshi; J. Hosseinzad; S. Abedi. "Survey Existence Financial Restrictions and Its Effects on Potato Production of Kurdistan Province Using Lewbel's Indirect Production Function", Agricultural Economic and Development, 25, 97, 2017, 219. magiran.com/p1719611
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال