ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه سادات اعرابی، علی اکبر فرهنگی، سید رضاسیدجوادین، (1396). الگوی تعاملی استراتژی های ارتباطات سازمانی و استراتژی های منابع انسانی با عملکرد (مورد مطالعه: واحدهای پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری)، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 23(64)، 73-97. magiran.com/p1719795
Fatemeh Alsadat Aarabi , aliakbar farhangi, seyedreza seyedjavadin, (2017). The Interactive Model of Organizational Communication Strategies and Human Resources Strategies with Performance (Case study: Research Units licensed by the Ministry of Science and Research and Technology), Journal of Strategic Management Research, 23(64), 73-97. magiran.com/p1719795
فاطمه سادات اعرابی، علی اکبر فرهنگی، سید رضاسیدجوادین، الگوی تعاملی استراتژی های ارتباطات سازمانی و استراتژی های منابع انسانی با عملکرد (مورد مطالعه: واحدهای پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری). فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 1396؛ 23(64): 73-97. magiran.com/p1719795
Fatemeh Alsadat Aarabi , aliakbar farhangi, seyedreza seyedjavadin, The Interactive Model of Organizational Communication Strategies and Human Resources Strategies with Performance (Case study: Research Units licensed by the Ministry of Science and Research and Technology), Journal of Strategic Management Research, 2017; 23(64): 73-97. magiran.com/p1719795
فاطمه سادات اعرابی، علی اکبر فرهنگی، سید رضاسیدجوادین، "الگوی تعاملی استراتژی های ارتباطات سازمانی و استراتژی های منابع انسانی با عملکرد (مورد مطالعه: واحدهای پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری)"، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی 23، شماره 64 (1396): 73-97. magiran.com/p1719795
Fatemeh Alsadat Aarabi , aliakbar farhangi, seyedreza seyedjavadin, "The Interactive Model of Organizational Communication Strategies and Human Resources Strategies with Performance (Case study: Research Units licensed by the Ministry of Science and Research and Technology)", Journal of Strategic Management Research 23, no.64 (2017): 73-97. magiran.com/p1719795
فاطمه سادات اعرابی، علی اکبر فرهنگی، سید رضاسیدجوادین، (1396). 'الگوی تعاملی استراتژی های ارتباطات سازمانی و استراتژی های منابع انسانی با عملکرد (مورد مطالعه: واحدهای پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری)'، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 23(64)، صص.73-97. magiran.com/p1719795
Fatemeh Alsadat Aarabi , aliakbar farhangi, seyedreza seyedjavadin, (2017). 'The Interactive Model of Organizational Communication Strategies and Human Resources Strategies with Performance (Case study: Research Units licensed by the Ministry of Science and Research and Technology)', Journal of Strategic Management Research, 23(64), pp.73-97. magiran.com/p1719795
فاطمه سادات اعرابی؛ علی اکبر فرهنگی؛ سید رضاسیدجوادین. "الگوی تعاملی استراتژی های ارتباطات سازمانی و استراتژی های منابع انسانی با عملکرد (مورد مطالعه: واحدهای پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری)". فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 23 ،64 ، 1396، 73-97. magiran.com/p1719795
Fatemeh Alsadat Aarabi ; aliakbar farhangi; seyedreza seyedjavadin. "The Interactive Model of Organizational Communication Strategies and Human Resources Strategies with Performance (Case study: Research Units licensed by the Ministry of Science and Research and Technology)", Journal of Strategic Management Research, 23, 64, 2017, 73-97. magiran.com/p1719795
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال