ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پوریا اسماعیل زاده، محمد تقی صادقی، علیرضا بهرامیان، (1396). تغییر ترشوندگی سنگ مخازن گاز میعانی در نواحی نزدیک به چاه به منظور کاهش انسداد مایع، از طریق پوشش دهی سنگ با نانوسیال دارای خاصیت ابر آبگریزی و ابر نفت گریزی ساخته شده بر پایه نانوکامپوزیت ZnO/SiO2، مجله فناوری گاز، 2(2)، 16. magiran.com/p1720415
Pouriya Esmaeilzadeh, Mohammad Taghi Sadeghi, Alireza Bahramian, (2017). Wettability Alteration in Near-Wellbore Regions of Gas Reservoirs to Mitigate Liquid Blockage Using Super Water- and Oil-Repellent ZnO/SiO2 Nanofluid Treatment, Journal of Gas Technology, 2(2), 16. magiran.com/p1720415
پوریا اسماعیل زاده، محمد تقی صادقی، علیرضا بهرامیان، تغییر ترشوندگی سنگ مخازن گاز میعانی در نواحی نزدیک به چاه به منظور کاهش انسداد مایع، از طریق پوشش دهی سنگ با نانوسیال دارای خاصیت ابر آبگریزی و ابر نفت گریزی ساخته شده بر پایه نانوکامپوزیت ZnO/SiO2. مجله فناوری گاز، 1396؛ 2(2): 16. magiran.com/p1720415
Pouriya Esmaeilzadeh, Mohammad Taghi Sadeghi, Alireza Bahramian, Wettability Alteration in Near-Wellbore Regions of Gas Reservoirs to Mitigate Liquid Blockage Using Super Water- and Oil-Repellent ZnO/SiO2 Nanofluid Treatment, Journal of Gas Technology, 2017; 2(2): 16. magiran.com/p1720415
پوریا اسماعیل زاده، محمد تقی صادقی، علیرضا بهرامیان، "تغییر ترشوندگی سنگ مخازن گاز میعانی در نواحی نزدیک به چاه به منظور کاهش انسداد مایع، از طریق پوشش دهی سنگ با نانوسیال دارای خاصیت ابر آبگریزی و ابر نفت گریزی ساخته شده بر پایه نانوکامپوزیت ZnO/SiO2"، مجله فناوری گاز 2، شماره 2 (1396): 16. magiran.com/p1720415
Pouriya Esmaeilzadeh, Mohammad Taghi Sadeghi, Alireza Bahramian, "Wettability Alteration in Near-Wellbore Regions of Gas Reservoirs to Mitigate Liquid Blockage Using Super Water- and Oil-Repellent ZnO/SiO2 Nanofluid Treatment", Journal of Gas Technology 2, no.2 (2017): 16. magiran.com/p1720415
پوریا اسماعیل زاده، محمد تقی صادقی، علیرضا بهرامیان، (1396). 'تغییر ترشوندگی سنگ مخازن گاز میعانی در نواحی نزدیک به چاه به منظور کاهش انسداد مایع، از طریق پوشش دهی سنگ با نانوسیال دارای خاصیت ابر آبگریزی و ابر نفت گریزی ساخته شده بر پایه نانوکامپوزیت ZnO/SiO2'، مجله فناوری گاز، 2(2)، صص.16. magiran.com/p1720415
Pouriya Esmaeilzadeh, Mohammad Taghi Sadeghi, Alireza Bahramian, (2017). 'Wettability Alteration in Near-Wellbore Regions of Gas Reservoirs to Mitigate Liquid Blockage Using Super Water- and Oil-Repellent ZnO/SiO2 Nanofluid Treatment', Journal of Gas Technology, 2(2), pp.16. magiran.com/p1720415
پوریا اسماعیل زاده؛ محمد تقی صادقی؛ علیرضا بهرامیان. "تغییر ترشوندگی سنگ مخازن گاز میعانی در نواحی نزدیک به چاه به منظور کاهش انسداد مایع، از طریق پوشش دهی سنگ با نانوسیال دارای خاصیت ابر آبگریزی و ابر نفت گریزی ساخته شده بر پایه نانوکامپوزیت ZnO/SiO2". مجله فناوری گاز، 2 ،2 ، 1396، 16. magiran.com/p1720415
Pouriya Esmaeilzadeh; Mohammad Taghi Sadeghi; Alireza Bahramian. "Wettability Alteration in Near-Wellbore Regions of Gas Reservoirs to Mitigate Liquid Blockage Using Super Water- and Oil-Repellent ZnO/SiO2 Nanofluid Treatment", Journal of Gas Technology, 2, 2, 2017, 16. magiran.com/p1720415
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال