ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا عبدالهی، هادی علیقلی، صادق شیریان، (1395). راهکارهای سلول درمانی در ترمیم آسیب طناب نخاعی: مزایا و معایب، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 4(1)، 55-66. magiran.com/p1720608
Sara Abdolahi, Hadi Aligholi, Sadegh Shirian, (2016). Cell Therapy Strategies in the Repair of Spinal Cord Injury: Pros and Cons, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 4(1), 55-66. magiran.com/p1720608
سارا عبدالهی، هادی علیقلی، صادق شیریان، راهکارهای سلول درمانی در ترمیم آسیب طناب نخاعی: مزایا و معایب. فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 1395؛ 4(1): 55-66. magiran.com/p1720608
Sara Abdolahi, Hadi Aligholi, Sadegh Shirian, Cell Therapy Strategies in the Repair of Spinal Cord Injury: Pros and Cons, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 2016; 4(1): 55-66. magiran.com/p1720608
سارا عبدالهی، هادی علیقلی، صادق شیریان، "راهکارهای سلول درمانی در ترمیم آسیب طناب نخاعی: مزایا و معایب"، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 4، شماره 1 (1395): 55-66. magiran.com/p1720608
Sara Abdolahi, Hadi Aligholi, Sadegh Shirian, "Cell Therapy Strategies in the Repair of Spinal Cord Injury: Pros and Cons", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 4, no.1 (2016): 55-66. magiran.com/p1720608
سارا عبدالهی، هادی علیقلی، صادق شیریان، (1395). 'راهکارهای سلول درمانی در ترمیم آسیب طناب نخاعی: مزایا و معایب'، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 4(1)، صص.55-66. magiran.com/p1720608
Sara Abdolahi, Hadi Aligholi, Sadegh Shirian, (2016). 'Cell Therapy Strategies in the Repair of Spinal Cord Injury: Pros and Cons', The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 4(1), pp.55-66. magiran.com/p1720608
سارا عبدالهی؛ هادی علیقلی؛ صادق شیریان. "راهکارهای سلول درمانی در ترمیم آسیب طناب نخاعی: مزایا و معایب". فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 4 ،1 ، 1395، 55-66. magiran.com/p1720608
Sara Abdolahi; Hadi Aligholi; Sadegh Shirian. "Cell Therapy Strategies in the Repair of Spinal Cord Injury: Pros and Cons", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 4, 1, 2016, 55-66. magiran.com/p1720608
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال