ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرستو براتی دوم، کامبیز روشنایی، سجاد سحاب نگاه، هادی علیقلی، فاطمه علیپور، مرضیه درویشی، (1395). نقش کاربردی داربست های طبیعی و صناعی در مهندسی بافت سیستم عصبی مرکزی، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 4(1)، 77-92. magiran.com/p1720610
Parastoo Barati Dowom, Kambiz Roshanaei, Sajad Sahab Negah, Hadi Aligholi, Fatemeh Alipour, Marzieh Darvishi, (2016). Functional Role of Natural and Synthetic Scaffolds in Tissue Engineering of Central Nervous System, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 4(1), 77-92. magiran.com/p1720610
پرستو براتی دوم، کامبیز روشنایی، سجاد سحاب نگاه، هادی علیقلی، فاطمه علیپور، مرضیه درویشی، نقش کاربردی داربست های طبیعی و صناعی در مهندسی بافت سیستم عصبی مرکزی. فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 1395؛ 4(1): 77-92. magiran.com/p1720610
Parastoo Barati Dowom, Kambiz Roshanaei, Sajad Sahab Negah, Hadi Aligholi, Fatemeh Alipour, Marzieh Darvishi, Functional Role of Natural and Synthetic Scaffolds in Tissue Engineering of Central Nervous System, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 2016; 4(1): 77-92. magiran.com/p1720610
پرستو براتی دوم، کامبیز روشنایی، سجاد سحاب نگاه، هادی علیقلی، فاطمه علیپور، مرضیه درویشی، "نقش کاربردی داربست های طبیعی و صناعی در مهندسی بافت سیستم عصبی مرکزی"، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 4، شماره 1 (1395): 77-92. magiran.com/p1720610
Parastoo Barati Dowom, Kambiz Roshanaei, Sajad Sahab Negah, Hadi Aligholi, Fatemeh Alipour, Marzieh Darvishi, "Functional Role of Natural and Synthetic Scaffolds in Tissue Engineering of Central Nervous System", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 4, no.1 (2016): 77-92. magiran.com/p1720610
پرستو براتی دوم، کامبیز روشنایی، سجاد سحاب نگاه، هادی علیقلی، فاطمه علیپور، مرضیه درویشی، (1395). 'نقش کاربردی داربست های طبیعی و صناعی در مهندسی بافت سیستم عصبی مرکزی'، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 4(1)، صص.77-92. magiran.com/p1720610
Parastoo Barati Dowom, Kambiz Roshanaei, Sajad Sahab Negah, Hadi Aligholi, Fatemeh Alipour, Marzieh Darvishi, (2016). 'Functional Role of Natural and Synthetic Scaffolds in Tissue Engineering of Central Nervous System', The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 4(1), pp.77-92. magiran.com/p1720610
پرستو براتی دوم؛ کامبیز روشنایی؛ سجاد سحاب نگاه؛ هادی علیقلی؛ فاطمه علیپور؛ مرضیه درویشی. "نقش کاربردی داربست های طبیعی و صناعی در مهندسی بافت سیستم عصبی مرکزی". فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 4 ،1 ، 1395، 77-92. magiran.com/p1720610
Parastoo Barati Dowom; Kambiz Roshanaei; Sajad Sahab Negah; Hadi Aligholi; Fatemeh Alipour; Marzieh Darvishi. "Functional Role of Natural and Synthetic Scaffolds in Tissue Engineering of Central Nervous System", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 4, 1, 2016, 77-92. magiran.com/p1720610
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال